Click continue to switch to the English version of our webpage.

Nytt regelverk for offentlige anskaffelser på høring

Den 17. mars kom Nærings- og fiskeridepartementet med sitt forslag til endringer i lov og forskrift om offentlige anskaffelser. Haavinds advokater gir her en oversikt over noen av de viktigste endringene som er foreslått.

Den 17. mars kom Nærings- og fiskeridepartementet med sitt forslag til endringer i lov og forskrift om offentlige anskaffelser. Haavinds advokater gir her en oversikt over noen av de viktigste endringene som er foreslått.

EU kom i februar 2014 med tre nye anskaffelsesdirektiv; et for klassisk sektor, et for forsyningssektoren og et helt nytt tjenestekonsesjonsdirektiv. Bakgrunnen var et ønske om enklere og mer fleksible regler, å redusere administrative byrder for både oppdragsgivere og leverandører, større rettslig klarhet, å legge til rette for små og mellomstore bedrifter på markedet for offentlige anskaffelser samt å legge bedre til rette for at offentlige oppdragsgivere kan ivareta hensyn til miljø, sosiale hensyn, innovasjon og andre samfunnshensyn ved sine anskaffelser.

Direktivene skal implementeres i Norge, og departementet har lagt ut forslag til nytt regelverk på høring. Forslaget til ny klassisk forskrift omfatter kun anskaffelser over terskelverdien (del III). Høringsfristen er 17. juni 2015.

De viktigste endringene for både oppdragsgivere og leverandører i forhold til forenkling av prosessen, vil nok være nye regler om elektronisk kommunikasjon samt forenklede krav til dokumentasjon av tilbyders kvalifikasjoner. I tillegg vil oppdragsgiver ha større adgang til:

  • å foreta markedsundersøkelser
  • å benytte forhandlinger i konkurranser
  • å foreta avklaringer og innhente supplerende informasjon

Høringsnotatene i sin helhet finner du her:

Høringsnotat 1: Forslag om endringer i lov om offentlige anskaffelser
Høringsnotat 2: Forslag til ny forskrift om offentlige anskaffelser
Høringsnotat 3: Forslag til ny forskrift om innkjøpsregler i forsyningssektorene
Høringsnotat 4: Forslag til ny forskrift om konsesjonskontrakter

For spørsmål eller ønske om bistand, ta gjerne kontakt med oss.

Les også