Click continue to switch to the English version of our webpage.

Ny lov om rekonstruksjon

En etterlengtet revisjon av norske restruktureringsregelverk har latt vente på seg. Det er derfor gledelig at Regjeringen har lagt frem forslag til en ny midlertidig lov om rekonstruksjon for å avhjelpe økonomiske problemer som følge av utbrudd av covid-19.

En etterlengtet revisjon av norske restruktureringsregelverk har latt vente på seg. Det er derfor gledelig at Regjeringen har lagt frem forslag til en ny midlertidig lov om rekonstruksjon for å avhjelpe økonomiske problemer som følge av utbrudd av covid-19. Hovedformålet med lovforslaget er å redusere risikoen for unødige konkurser i levedyktige virksomheter som er rammet av en akutt svikt i inntektene som følge av utbruddet.  

Målsetningen har vært å gi mer fleksibilitet og en større «verktøykasse» i forhandlingene med kreditorene:

  • Forhandlinger om rekonstruksjon vil nå kunne innledes tidligere, mens skyldneren fortsatt har midler igjen. Det er ikke lenger noe krav om at bedriften er illikvid (det vil si at man ikke kan betale gjelden etter hvert som den forfaller) eller insuffisient (at eiendelene er verdt mindre enn gjelden).
  • Det vil bli lettere å vedta en rekonstruksjonsplan ettersom det nå vil være tilstrekkelig at halvparten av kreditorene sier ja til rekonstruksjonen. Det vil heller ikke være noen krav til minimumsdividende slik som tidligere.
  • Forslaget gir større adgang til helt eller delvis salg av virksomheten og omgjøring av gjeld til egenkapital med simpelt flertallsbeslutning fra generalforsamlingen.
  • Det åpnes for å kunne gjøre midlertidig unntak fra det offentliges fortrinnsrett for krav på skatt og merverdiavgift. Forskriftshjemmelen er begrenset til situasjoner hvor et midlertidig unntak kan anses som et hensiktsmessig tiltak for å avhjelpe negative konsekvenser som følge av utbruddet av covid-19.
  • Likviditet er helt avgjørende for å kunne finansiere drift under rekonstruksjonsforhandlingene og for å finansiere selve forhandlingene. Forslaget åpner for å kunne gi pantesikkerhet for lån til finansiering under rekonstruksjonen med prioritet foran alle andre panthavere, forutsatt at dette under rettens kontroll godkjennes av rekonstruktøren og at panthavernes stilling ikke blir vesentlig svekket.
  • Skyldnerens beskyttelse styrkes mot åpning av konkurs og gjennomføring av tvangsdekning under rekonstruksjonsforhandling.

Ved nærmere spørsmål ta gjerne kontakt med vårt insolvens- og restruktureringsteam.

Global epidemics and economic impact

Kontakt oss

Les også