Click continue to switch to the English version of our webpage.

Ny KOFA-sak om utvidet egenregi

I sakene 47-50/2015, som ble slått sammen til én, var det spørsmål om fire kommuner i Rogaland hadde foretatt ulovlige direkte-anskaffelser når de inngikk kontrakt vedrørende vedlikehold av veilys med Lyse Elnett AS.

I sakene 47-50/2015, som ble slått sammen til én, var det spørsmål om fire kommuner i Rogaland hadde foretatt ulovlige direkte-anskaffelser når de inngikk kontrakt vedrørende vedlikehold av veilys med Lyse Elnett AS.

Saken er interessant fordi den fastslår at indirekte eierskap er tilstrekkelig for å oppfylle kontrollvilkåret. Lyse Elnett AS er 100 % eiet datterselskap av Lyse AS, som de fire innklagede kommunene eier sammen med 12 andre kommuner. Det fastslås også at en så liten eierandel som 1 % (Gjesdal) i morselskapet er tilstrekkelig.

KOFA sier her: «I vår sak er det intet i sakens dokumenter som gir grunn til å konkludere med at ikke også Gjesdal kommune har mulighet til å ta del i den kontroll som Lyse AS fører med Lyse Elnett AS.«

Når det gjelder aktivitetskriteriet – at det vesentligste av leverandørens aktivitet må være rettet mot eierne – er saken også interessant i det KOFA her fastslår at en stor del av Lyse Elnett AS’ virksomhet må falle utenfor det som skal telle med ved beregningen av hva som utgjør en vesentlig del (80 % av virksomheten etter forslaget til nye regler).

Det er Lyse Elnett AS’ hovedvirksomhet, nemlig driften av strømnettet i eierkommunene, som her holdes utenfor beregningen. Begrunnelsen for dette er at dette er en monopolvirksomhet knyttet til en områdekonsesjon gitt av NVE og med leveringsplikt. Det dreier seg derfor ikke om noen virksomhet hvor det er markedsmessig konkurranse.

KOFA viser til EU-domstolens sak C-340/04 «Carbotermo» der hovedformålet med anskaffelsesregelverket uttrykkes som «ufordrejet konkurrence i samtlige medlemsstater» (premiss 58). Dette gjenspeiles i formålet med aktivitetskravet, som ifølge EU-domstolen i samme dom er å sikre at anskaffelsesregelverket «også finder anvendelse i det tilfælde, at en virksomhed, der kontrolleres af en eller flere myndigheder, er aktiv på markedet og således kan konkurrere med andre virksomheder» (premiss 60).

Aktivitetskriteriet finnes derfor også oppfylt og dermed også kravene til utvidet egenregi.

Les også