Click continue to switch to the English version of our webpage.

Ny entrepriseavgjørelse fra Høyesterett (HR-2023-411-A)

Høyesterett har i dag avsagt dom vedrørende vederlagsjustering grunnet økt arbeidsgiveravgift, og spørsmålet om byggherren hadde rett til å trekke dagmulktbeløpet fra fakturabeløpet før påslag for merverdiavgift.

Entreprenørens krav på vederlagsjustering som følge av økt arbeidsgiveravgift:

Høyesterett fastslår at entreprenøren ikke har krav på vederlagsjustering på grunn av økt arbeidsgiveravgift. Kontrakten inneholdt en indeksregulering, og arbeidsgiveravgift var en kostnadstype som var omfattet av denne indeksreguleringen. Høyesterett kom derfor til at det ikke var adgang til å kreve direkte regulering av kontraktssummen i tillegg. Heller ikke de spesielle bestemmelsene i kontrakten ga entreprenøren rett til økt vederlag.  

Hadde byggherren rett til å trekke dagmulktbeløpet fra fakturabeløpet før påslag for merverdiavgift:

Høyesterett fastslår at dersom byggherren har adgang til å holde tilbake et vederlagsbeløp til dekning av påløpt dagmulkt, kan byggherren også holde tilbake merverdiavgift på dagmulktsbeløpet. Høyesterett viser til at skattemyndighetene siden 1976 har lagt til grunn at entreprenøren kan trekke dagmulktsbeløpet fra avgiftsgrunnlaget. Videre vises det til at fakturering etter kontrakten må ses i lys av avgiftsreglene. Byggherren hadde derfor adgang til å holde tilbake både dagmulkten i seg selv, og ytterliggere 25 prosent av dagmulktsbeløpet.

Les også