Click continue to switch to the English version of our webpage.

Med Haavinds bistand fikk Statens vegvesen nylig medhold i Høyesterett i en sak om etteroppgjør i entrepriseforhold

Saken omhandlet oppgjør i en entreprisetvist mellom Statens vegvesen og Mesta Entreprenør AS.

Saken omhandlet oppgjør i en entreprisetvist mellom Statens vegvesen og Mesta Entreprenør AS.

Statens vegvesen vant saken i lagmannsretten og spørsmålet nå var om lagmannsretten hadde gått utenfor partenes påstandsgrunnlag eller hadde bygget på faktiske opplysninger som partene ikke hadde hatt tilstrekkelig foranledning til å uttale seg om. Høyesterett ga Statens vegvesen, representert ved advokat Pål Martin Abell, medhold i saken.

I 2007 inngikk partene kontrakt om bygging av ny firefelts motorvei på E6 nord for Gardermoen. For å beskytte grunnvannsmagasinet under Gardermoenplatået skulle overvann sikres og føres til rensedammer, ved legging av tetningslag i side- og midtgrøfter langs hele veiparsellen. Tvisten mellom partene knyttet seg til kravet til kvaliteten på tettemassene, utførelse og påstander om prosjekteringsfeil.

Les også