Click continue to switch to the English version of our webpage.

Lovkommentaren til apotekloven er tilgjengelig

Senioradvokat Håkon Austdal har i samarbeid med partner Vebjørn Krag Iversen skrevet Apotekloven – lovkommentar. Boken er nylig utgitt av Universitetsforlaget.

Senioradvokat Håkon Austdal har i samarbeid med partner Vebjørn Krag Iversen skrevet Apotekloven – lovkommentar. Boken er nylig utgitt av Universitetsforlaget.

Apoteklovens formål er å sikre forsvarlig utlevering av legemidler til sluttbruker. Loven trådte i kraft i 2001, og innebar i sin tid en gjennomgripende omorganisering av apotekvesenet som åpnet for friere eierskapsmodeller, friere etableringsadgang og økt konkurranse. Siden den gang har antall apotek blitt mangedoblet og bransjen videreutviklet seg på flere områder.

Boken inneholder en detaljert redegjørelse for hver enkelt bestemmelse i loven, og er ment å være en oppslagsbok for jurister som har befatning med apoteklovgivning. Boken vil også være relevant for andre som har befatning med regelverket for apotekvirksomhet, enten disse jobber i offentlig forvaltning, helsesektoren eller næringslivet.

Håkon Austdal, som i tillegg til å være advokat også er utdannet reseptarfarmasøyt og har jobbet på apotek, har et noe spesielt forhold til loven.

Min første jobb var faktisk som sommervikar på et apotek, en jobb jeg hadde frem til jeg fullførte bachelorgraden i farmasi i 2003. Jeg jobbet også som reseptarfarmasøyt ved ulike apotek frem til jeg valgte å studere rettsvitenskap. Mens jeg studerte juss jobbet jeg også som kvelds- og helgevakt på et apotek utenfor Oslo. Dette har også bidratt til at jeg er over snittet gjennomsnittet interessert i apoteklovgivning og legemiddellovgivning, en interesse jeg er takknemlig for at jeg også har kunnet dyrke som advokat gjennom å gi råd til ulike aktører i legemiddeldistribusjonskjeden.

Mye har skjedd i apotekbransjen siden loven trådte i kraft, blant annet ved at det er åpnet for salg av legemidler via internett. I september oppnevnte regjeringen et utvalg som skal utrede hvordan fremtidens apotek kan innrettes, blant annet hvordan apotekvirksomhet ved fysiske apotek, nettapotek og nye apotekløsninger bør reguleres, og hvordan det kan tilrettelegges for økt konkurranse og nye løsninger.

I likhet med apotekbransjen venter jeg i spenning på utredningen fra Apotekutvalget, som skal være ferdigstilt i løpet av 2022. Forrige utredning (Strøm-utvalgets utredning) er fra 1997, og apotekenes hverdag og utfordringer ser annerledes ut i dag. På dette tidspunktet var f.eks. netthandel ikke særlig utbredt. Gjennom de siste 20 årene har man sett en stadig økende bruk av teknologiske løsninger som i dag benyttes i apotek og helsevesenet for øvrig. Særlig forskriftene som er gitt i medhold av apotekloven trenger en overhaling for å bedre hensynta både dagens realitet og fremtiden.

Haavind har lange tradisjoner med å bistå aktører innenfor helsesektoren, og har de siste årene hatt en økende oppdragsmengde innen dette området. Blant annet har det vært en økende vekst i oppdrag som krever innsikt i regulatorisk lovgivning. Håkon mener denne økningen er et resultat av flere advokater i Haavind sin svært gode innsikt innenfor denne sektoren.

Vi merker i økende grad at kunder etterspør både bransjekompetanse og erfaring med det regulatoriske regelverket de er underlagt i valg av advokatleverandør, og helsesektoren er intet unntak. Tvert imot er kanskje behovet her enda viktigere. At vi har økt oppdragsmengde innenfor dette området ser jeg på som en bekreftelse på at kunder anser at Haavind har slik kompetanse. Som serviceorientert rådgivnings- og kunnskapsbedrift er det imidlertid også viktig å bidra med tilgjengeliggjøring av kunnskap om rettsregler. Lovkommentaren til apotekloven er i så måte et bidrag til dette.

Boken er tilgjengelig gjennom Universitetsforlaget og bokhandlere. En elektronisk utgave av boken blir også tilgjengelig på www.juridika.no

Kontakt oss

Les også