Click continue to switch to the English version of our webpage.

Kryptovaluta i skattemeldingen for 2017

Mer enn 200 000 nordmenn har investert i kryptovaluta. Lik det eller ikke: Inntekt fra kryptovaluta er skattepliktig, og verdien av kryptovalutaen per 31.12.2017 er skattepliktig formue.

Mer enn 200 000 nordmenn har investert i kryptovaluta. Lik det eller ikke: Inntekt fra kryptovaluta er skattepliktig, og verdien av kryptovalutaen per 31.12.2017 er skattepliktig formue.

Verken inntekt eller formue i kryptovaluta vil stå oppført i den forhåndsutfylte skattemeldingen for 2017. Har du har tjent på kryptovaluta i 2017, er du derfor forpliktet til å føre opp inntekten manuelt. Eide du kryptovaluta ved årets utgang, skal verdien per 1.1.2018 kl 00.01 (i NOK) føres opp i post 4.5.4 «Annen skattepliktig formue».

Inntekt av kryptovaluta skal fastsettes i NOK. Det skattepliktige beløpet fastsettes til nettoen av gevinster minus tap i løpet av 2017. Det er kun realiserte gevinster/tap som inngår. Gevinst/tap fastsettes av salgspris/utgangsverdi minus transaksjonskostnader (begge målt i NOK på salgsdagen) minus kostpris (målt i NOK på kjøpsdagen).

Det er kun kryptovaluta du har avhendet, altså solgt, brukt som betalingsmiddel, ombyttet i annen kryptovaluta eller annet, som gir skattepliktig gevinst/tap. Verdistigning eller verdifall på kryptovaluta du fremdeles eier (herunder kryptovaluta du har «minet» selv) er ikke skattepliktig, annet enn som formue.

Nettoinntekten vil som utgangspunkt være skattepliktig som kapitalinntekt, dvs. med 24% (2017-sats). Den skal da føres manuelt i post 3.1.12 «Annen inntekt».

Digital payment concept

Du må være forberedt på å kunne dokumentere opplysningene du legger inn. Ta derfor vare på transaksjonslogg, dokumentasjon for dato for erverv/kjøp, gebyrer, og annen relevant dokumentasjon.

Hvis du har hatt omfattende aktivitet og investeringer i løpet av 2017, kan nettoinntekten anses som virksomhetsinntekt. Skattesatsen vil da kunne øke til 49,9% (2017-sats). Typisk vil «mining» kreve såpass aktivitet og investeringer at man vil anses å drive virksomhet. Men om man først driver virksomhet, vil man også kunne trekke fra utgifter som hører til. Dette vil kunne være utgifter til strøm, husleie, datatrafikk, lisensavgifter, med mer, gitt at man kan skille dem fra privatutgifter.

Man vil også kunne fradragsføre utgifter til utstyr, men da gjennom avskrivning med 30% årlig. Netto underskudd fra virksomheten vil helt eller delvis kunne avregnes mot andre inntekter du har, eller fremføres mot senere års overskudd.

Om aktiviteten blir å anse som virksomhet, må du fylle ut skjema RF-1224 «Personinntekt fra enkeltpersonforetak». Dette er et vedlegg til skattemeldingen. Skjemaet kan søkes opp når du åpner forhåndsutfylt skattemelding i Altinn. Husk at alle utgifter må kunne dokumenteres på forespørsel, herunder dato og logg for «mining», payout address, med mer.

Kryptovalutaens inntreden i markedet fører med seg en rekke muligheter. Vi i Advokatfirmaet Haavind studerer utviklingen nøye, og våre advokater er her for å finne gode løsninger for din virksomhet.

Les også