Click continue to switch to the English version of our webpage.

Krisepakke til arbeidsgivere og arbeidstakere

Regjeringens krisepakke for å begrense de økonomiske virkningene av koronaviruset i arbeidslivet er behandlet i Stortinget og ny lov- og forskriftsendringer relatert til Koronaviruset er vedtatt. Vi oppsummerer de nye midlertidige reglene knyttet til arbeidsrettslige problemstillinger.

Regjeringens krisepakke for å begrense de økonomiske virkningene av koronaviruset i arbeidslivet er behandlet i Stortinget og ny lov- og forskriftsendringer relatert til koronaviruset er vedtatt. Vi oppsummerer de nye midlertidige reglene knyttet til arbeidsrettslige problemstillinger.

Permitterings- og dagpengeregelverket
(trer i kraft f.o.m. 20. mars 2020):

 • Permitterte sikres 100 % lønn inntil 6G (ca. NOK 600 000) fra dag 3 til og med dag 20.
 • Arbeidsgiverperioden er redusert fra 15 til 2 dager (har tilbakevirkende kraft for allerede iverksatt permittering).
 • Den nedre inntektsgrensen for rett til dagpenger senkes til 0,75G siste 12 måneder eller 2,25 G siste 36 måneder.
 • Reglene vil gjelde både permitterte og arbeidsledige.
 • Karantenedager / tre dagers ventetid før dagpengeutbetalingene starter, oppheves.
 • Kravet til redusert arbeidstid for rett til dagpenger, endres fra minimum 50 prosent, til minimum 40 prosent.
 • Permitterte kan motta dagpenger i inntil 26 uker i løpet av en periode på 18 måneder, ved hel eller delvis permittering hos samme arbeidsgiver

Regjeringen.no: Slik blir endringene i permitterings- og dagpengeregelverket

Nye regler om koronarelatert sykefravær og egenmelding (gjelder fra og med 16. mars 2020):

 • Alle som må være borte fra arbeid pga. COVID-19 smitte eller mistanke om sykdom, har rett til sykepenger.
 • Arbeidsgiverperioden reduseres fra 16 til 3 dager for COVID-19-relatert sykefravær.
 • NAV kan fravike kravet om legeerklæring, hvilket betyr at arbeidsgivere kan godta egenmelding for hele nåværende arbeidsgiverperiode på 16 dager
 • NAV vil ikke nekte å refundere sykepenger fordi ansatte brukte egenmelding framfor legeerklæring.
 • Frilansere og selvstendig næringsdrivende har også rett til sykepenger fra og med dag 4.

Regjeringen.no: Nye regler om koronarelatert sykefravær og egenmelding

Global epidemics and economic impact

Foreldres rett til omsorgspenger dobles (ny ordning fra og med 13. mars, som gjelder ut 2020):

 • Foreldre får dobbelt så mange dager med omsorgspenger for barn (barnet må være 12 år eller yngre.)
 • Foreldre kan overføre dager med omsorgspenger mellom hverandre.
  • 20 omsorgsdager hver ved 1 eller 2 barn
  • 30 omsorgsdager hver ved 3 eller flere barn.
 • Enslige forsørgere og foreldre til kronisk syke har et utvidet antall dager med omsorgspenger. Også disse får dobbelt.
 • Arbeidsgiver betaler kun de tre første dagene, og resten forskutteres av arbeidsgiver, som kan søke refusjon fra NAV for det overskytende.
 • Av praktikabilitetshensyn gjelder retten til omsorgspenger uavhengig av om fraværet er begrunnet i COVID-19 eller ikke.

Regjeringen.no: Foreldres rett til omsorgspenger dobles

Ekstraordinær forlengelse av arbeidsavklaringspenger (fastsatt i statsråd 20. mars, med virkning fra 16. mars 2020):

 • I dag kan AAP gis i inntil tre år, og forlenges i to år hvis vilkår for forlengelse er oppfylt. I den ekstraordinære situasjonen som nå foreligger, settes mange aktiviteter og dermed framdrift for AAP-mottakere på vent. For å ta hensyn til dette, forlenges stønadsperioden med seks måneder.
 • Det vil si at utbetalingene ikke avkortes eller stanses hvis COVID-19 medfører at aktiviteter ikke kan gjennomføres.
 • Departementet vurderer om det også er behov for å forlenge retten til andre ytelser etter folketrygdloven som følge av COVID-19.
 • Behov for å gjøre tilsvarende endringer i lov om sosiale tjenester er også til vurdering.

Regjeringen.no: Aktivitetskrav fravikes og AAP-mottakere får ytelsen forlenget under covid-19

Kontakt oss

Les også