Click continue to switch to the English version of our webpage.

Korona og personvern på arbeidsplassen

Koronaviruset skaper utfordringer for mange arbeidsplasser. Hvilke plikter påhviler arbeidsgiver når det gjelder personvern? Kan virksomheten dele informasjon om at en ansatt er smittet eller sitter i karantene? Hvordan skal eller bør det i så fall gjøres?

Koronaviruset skaper utfordringer for mange arbeidsplasser. Hvilke plikter påhviler arbeidsgiver når det gjelder personvern? Kan virksomheten dele informasjon om at en ansatt er smittet eller sitter i karantene? Hvordan skal eller bør det i så fall gjøres?

Etter personopplysningsloven kan en arbeidsgiver behandle helseopplysninger om ansatte når det er nødvendig for å gjennomføre arbeidsrettslige plikter eller rettigheter. Informasjon om at en ansatt er smittet av koronaviruset er en helseopplysning. Informasjon om arbeidstaker i karantene er alminnelige personopplysninger.

Informasjon internt
Personvernreglene er ikke til hinder for at arbeidsgiver gir nødvendig informasjon om smitte eller karantene internt på en arbeidsplass. I de aller fleste tilfellene vil det være nødvendig å informere innad i virksomheten om at en ansatt er smittet av koronaviruset eller er i karantene. Dette er nødvendig for å sikre et forsvarlig arbeidsmiljø, jf. arbeidsmiljøloven kapittel 4. Virksomheten er forpliktet til å sikre helse og sikkerhet for andre ansatte, og har en aktsomhetsplikt. Personvern forhindrer ikke at nødvendig informasjon gis internt i virksomheten.

Vi anbefaler følgende:

  1. Hvis det er mulig, bør arbeidsgiver ha en dialog med den ansatte (som er smittet eller sitter i karantene) om informasjonen som skal gis internt.
  2. Sørg for at informasjonen er saklig, gis i en hensiktsmessig form og er begrenset til det nødvendige. Datatilsynet anbefaler at man tar hensyn til den ansattes integritet og verdighet ved utformingen av informasjonen.
  3. Vurder om det er nødvendig å navngi enkeltpersoner, eventuelt om informasjonen kan være forskjellig til ulike grupper av ansatte.
  4. Sørg for at relevante ledere og medarbeidere blir informert så raskt som mulig. Presiser at dette er virksomhetsintern informasjon som ikke skal spres til uvedkommende.
  5. Følg helsemyndighetens råd og regler som løpende oppdateres på Folkehelseinstituttets hjemmesider


Ekstern informasjon til kunder, samarbeidspartnere etc.
Virksomheten kan som hovedregel ikke utlevere personlig informasjon om individuelle ansatte til utenforstående. Datatilsynet har generelt uttalt at en arbeidsgiver ikke skal videreformidle informasjon om at enkeltansatte er smittet eller i karantene. Smitteoppsporing er en oppgave som smittevernmyndigheten vil ivareta.

Beskjeden til utenforstående som ønsker å få kontakt med ansatte som er smittet eller er i karantene bør i utgangspunktet være nøytral, for eksempel at vedkommende er fraværende, kan kontaktes på telefon el.

Arbeidsgiver bør ha dialog med den enkelte om hvordan ekstern informasjon skal håndteres.

Bruk av hjemmekontor
Personvern er ikke til hinder for økt bruk av hjemmekontor, men løsninger for fjernarbeid må ivareta krav til konfidensialitet og sikkerhet, blant annet i kommunikasjon og bruk av virksomhetens systemer.

Test tube with coronavirus in the hand of a scientist doctor in gloves and mask. New type coronavirus 2019-nCoV pneumonia

Kontakt oss

Les også