Click continue to switch to the English version of our webpage.

Ikke mva-fradrag på kostnader til kjøp av eiendomsselskap

Høyesterett har i en helt fersk dom nektet mva-fradrag på kostnader ved kjøp av fullt ut avgiftspliktig eiendomsselskap.

Høyesterett har i en helt fersk dom nektet mva-fradrag på kostnader ved kjøp av fullt ut avgiftspliktig eiendomsselskap.

Skårer Syd Holding AS (Skårer Syd) ble stiftet i 2011 og kjøpte i oktober 2013 eiendomsselskapet Tunveien Eiendom AS (Tunveien). Tunveien var frivillig registrert for utleie av næringseiendom. Samme avgiftstermin som kjøpet av Tunveien ble Skårer Syd fellesregistrert med Tunveien og et tidligere kjøpt eiendomsselskap. Selskapet fradragsførte deretter inngående avgift knyttet til oppkjøpet av Tunveien.

Skattekontoret nektet Skårer Syd fradragsrett for moms på rådgivningstjenester anskaffet i forbindelse med kjøpet av Tunveien, til sammen drøyt kr. 800.000, og ila tilleggsavgift med 20%. Høyesterett ga skattekontoret fullt medhold..

Høyesteretts dom

Høyesterett tar utgangspunkt i at omsetning av aksjer er unntatt fra mva, og legger til grunn at rådgivningstjenestene ikke var kommet den avgiftspliktige utleievirksomheten til gode.

Høyesterett går deretter over til å vurdere om det forhold at selskapene ble fellesregistrert gjør noen forskjell for fradragsretten, men avviser også dette. Høyesterett viser til sin egen avgjørelse i Telenorsaken fra 2015 hvor Telenor ble nektet fradrag for rådgivningskostnader ved salg av et datterselskap ut fra fellesregistrering. Høyesterett likestiller med andre ord kjøpssituasjonen med salg av aksjer. Dommen skiller heller ikke mellom kjøp av eiendomsselskap og kjøp av selskap uten eiendom som hovedaktivum, slik forvaltningspraksis tidligere har åpnet for.

Høyesterett legger ikke vekt på at den fellesregistrerte enheten driver avgiftspliktig utleie og at kjøpet av aksjene representerer et driftsmiddel (en eiendom) i den avgiftspliktige utleievirksomheten.

I lagmannsretten fikk Skårer Syd medhold under henvisning til reglene om tilbakegående avgiftsoppgjør. Høyesterett avviser også dette grunnlaget og viser til at reglene om tilbakegående oppgjør ikke åpner for utvide fradragsretten for kostnader til kjøp av aksjer.

Hva nå?

Det vil ikke være overraskende om Skatteetaten vil bruke dommen for å generelt nekte momsfradrag når et frivillig- og fellesregistrert eiendomsselskap kjøper nye eiendomsselskap, også der det foreligger en etablert fellesregistrering. Dommen kan dermed medføre at transaksjonskostnadene ved alle kjøp av eiendomsselskap blir dyrere. Det er grunn til å anta at Skatteetaten vil komme med uttalelser som kaster nærmere lys over dette. Inntil videre bør man som et minimum sende inn en forklaring til mva-meldingen dersom fradrag kreves, alternativt bør man avvente å kreve fradrag inntil videre. Det blir da viktig å skille transaksjonskostnadene fra etterfølgende oppfølging av kjøpet, som er fradragsberettigede.

Dommen trekker et klart skille mellom aksjekjøp og direktekjøp av eiendom. Den støtter dermed opp om fradragsrett for moms ved direktekjøp av eiendom.

Slik vi ser det bør det i lys av dommen også kunne reises spørsmål ved om meglingstjenester ved kjøp og salg av eiendomsselskap alltid skal anses som en unntatt finansiell tjeneste, ikke som en avgiftspliktig eiendomsmeglertjeneste.

I vårt frokostseminar «Næringseiendom og merverdiavgift» ser vi blant annet nærmere på den praktiske betydningen av Høyesteretts avgjørelse i Skårer Syd–saken. Nærmere om seminaret og påmelding finner du under.

Les også