Click continue to switch to the English version of our webpage.

Full seier til Moods-boet i Høyesterett

Høyesterett kom onsdag 5. mai med dom i en prinsipiell sak som berører bostyreres håndtering av salgsprosesser i en konkurs.

Høyesterett kom onsdag 5. mai med dom i en prinsipiell sak som berører bostyreres håndtering av salgsprosesser i en konkurs.


Dommen gjelder anvendelsesområdet for dekningsloven § 7-8, og knytter seg til konkursen i Moods of Norway-konsernet. Formelt stod tvisten mellom Moods Wholesale AS («Moods») og Barnas Hus Norge AS («Barnas Hus»).

Barnas Hus hadde før konkursen i 2017 bestilt barneklær fra Moods. Kun halvparten av varene ble levert forut for konkursen. De aktuelle varene som ble levert, ble levert i rett tid og uten mangler. Boet trådte ikke inn i ordreavtalene med Barnas Hus, og leverte aldri den resterende del av ordrene. Boet satte i stedet i gang en helt ordinær realisasjonsprosess for det samlede varelageret. Kjøperen som fikk tilslaget solgte deretter ut varelageret i Moods-butikkene med 30-50% rabatt.

Spørsmålet for Høyesterett var om det økonomiske tapet Barnas Hus var blitt påført som en konsekvens av at også de måtte redusere prisene på Moods-varene de hadde mottatt forut for konkurs, er et erstatningskrav etter deknings­­loven § 7-8. Bestemmelsen gir en debitors kontraktsmotpart et erstatningskrav der en avtale faller bort eller ikke blir riktig oppfylt som følge av konkurs. Barnas Hus forfektet i den forbindelse at leverandøravtalen mellom Barnas Hus og Moods forhindret boet i å selge varelageret til rabatterte priser.

Det er på det rene at boet ikke har trådt inn i den aktuelle avtalen, og boet kunne derved ikke være forpliktet etter denne. Som Høyesterett påpeker ville boet imidlertid likevel i realiteten være bundet av deler av leverandøravtalen dersom det var slik at boets salg av varelageret til redusert pris hadde utløst ansvar etter dekningsloven § 7-8. Det ville ikke bare stride mot utgangspunktene om boets frihet til å velge hvilke kontrakter det vil tre inn i etter dekningsloven § 7-1 og § 7-3, men ville også legge begrensninger på boets muligheter for å realisere skyldnerens aktiva til beste for kreditorfelleskapet, jf. konkursloven § 85 første ledd og § 117 første ledd. Å unnlate realisasjon av hensyn til Barnas Hus, ville gitt Barnas Hus en uakseptabel fortrinnsrett på bekostning av kreditorfellesskapet.

Kontakt oss

Les også