Click continue to switch to the English version of our webpage.

Første rettssak om overtredelsesgebyr ilagt av KOFA

Senja tingrett har i dom som falt 8. juli 2015 overprøvd ileggelsen av overtredelsesgebyr på kr 1,3 mill. til Lenvik kommune (KOFAs sak 2014/11).

Senja tingrett har i dom som falt 8. juli 2015 overprøvd ileggelsen av overtredelsesgebyr på kr 1,3 mill. til Lenvik kommune (KOFAs sak 2014/11).

Kommunen skulle foreta et låneopptak på kr 70 mill. og kontaktet i den forbindelse KLP og Kommunalbanken før de inngikk låneavtale med sistnevnte. Kommunen mente at låneopptak kom innunder unntaket for finansielle tjenester i FOA § 1-3(2) bokstav e. Dette var oppfatning de delte med flere andre kommuner, og det fremgikk av Lenvik kommunes regelverk for finansforvaltning.

Tingretten var enig i KOFAs vurdering, at dette var en ulovlig direkteanskaffelse som måtte anses som grovt uaktsomt. Det fastslås at det skal mye til at en rettsvillfarelse på et så viktig område for en kommune ikke må karakteriseres som grovt uaktsomt. Rettstilstanden kunne lett ha vært klarlagt ved f. eks. å slå opp i departementets veileder eller kontakte jurist.

Kommunen anførte subsidiært at «kan»-bestemmelsen i LOA § 7 b burde benyttes, men fikk ikke medhold i det. Det dreide seg om store verdier, og grovheten lå ikke i nedre sjikt. Dessuten hadde samme kommune 3 ganger tidligere i KOFA blitt felt for ulovlige direkteanskaffelser.

Retten var også enig i utmålingen, der det ble tatt hensyn til at det forelå noen formildende omstendigheter.

Les også