Click continue to switch to the English version of our webpage.

Forslag om kjønnsrepresentasjon i styret i norske aksjeselskaper

19. juni 2023 la regjeringen frem forslag til endringer i foretakslovgivningen for innføring av krav om kjønnsrepresentasjon i styret i norske aksjeselskaper. Bakgrunnen for forslaget er den lave andelen kvinnelige styremedlemmer i aksjeselskaper.

Andelen kvinnelige styremedlemmer i aksjeselskaper har økt fra 15 % i 2004 til 20 prosent i 2022. Til sammenligning har allmennaksjeselskaper, hvor det gjelder et krav om kjønnsbalanse, en kvinnelig styreandel på 43 %. For å oppnå balansert kjønnssammensetning i aksjeselskap raskere, mener regjeringen at krav om kjønnsbalanse vil være et egnet virkemiddel.

Reglenes virkeområde

Forslaget til regjeringen setter krav til styresammensetningen i foretak med en viss størrelse, så lenge selskapets styre har tre eller flere medlemmer. Kort oppsummert vil følgende foretak være omfattet av forslaget til regjeringen:

  • Selskap som har krav til kjønnssammensetning etter regelverket i dag
  • Aksjeselskaper, samvirkeforetak eller boligbyggelag som enten har mer enn 50 millioner kroner i samlede drifts- og finansinntekter, eller flere enn 30 ansatte. Det samme gjelder ansvarlige selskaper som bare har juridiske personer som deltakere.
  • Samvirkeforetak eller boligbyggelag med mer enn 500 medlemmer/andelseiere
  • Stiftelser som er næringsdrivende eller som har utdeling som formål, eller der en offentlig myndighet velger minst ett styremedlem

Reglenes innhold

Dersom et selskap faller inn under reglenes virkeområde, stilles det krav om kjønnsbalanse i selskapets styre. De foreslåtte kravene til kjønnssammensetningen er som følger:

  • Dersom styret har tre eller fire medlemmer, kan maksimalt to styremedlemmer ha samme kjønn.
  • Har styret fem eller seks medlemmer, kan maksimalt tre styremedlemmer ha samme kjønn.
  • Har styret syv medlemmer, kan maksimalt fire styremedlemmer ha samme kjønn.
  • Har styret åtte medlemmer, kan maksimalt fem styremedlemmer ha samme kjønn.
  • Har styret ni eller flere medlemmer, kan maksimalt 60 prosent av styremedlemmene ha samlet kjønn.

Reglenes innføring

Det er forventet at kravene vil ramme om lag 20 000 selskaper, og reise behov for å rekruttere nesten 13 000 nye styrerepresentanter. Det er derfor lagt opp til at reglene skal innføres gradvis frem mot 2028.

Reglene vil gjelde allerede fra 31. desember 2024 for selskaper med mer enn 100 millioner i samlede drifts- og finansinntekter. Deretter vil reglene utvides årlig frem til 30. juni 2028 når den gradvise innføringen avsluttes.

Etter dette trinnet er håpet at det skal være bred kjønnsrepresentasjon i styret i norske selskaper, og dermed balansert påvirkning på verdiskapningen i det norske samfunnet.

Lovforslaget er imidlertid ikke behandlet av Stortinget ennå, og hvorvidt reglene blir innført i tråd med regjeringens plan vil derfor gjenstå å se.

Les også