Click continue to switch to the English version of our webpage.

Forslag til ny lov om offentlige anskaffelser

Den 22. januar la Nærings- og fiskeridepartementet frem sitt forslag til vedtak om ny lov om offentlige anskaffelser for Stortinget (Prop. 51 L (2015-2016). Denne loven vil avløse dagens anskaffelseslov fra 1999.

Den 22. januar la Nærings- og fiskeridepartementet frem sitt forslag til vedtak om ny lov om offentlige anskaffelser for Stortinget (Prop. 51 L (2015-2016). Denne loven vil avløse dagens anskaffelseslov fra 1999.

Bakgrunnen for forslag til ny lov om offentlige anskaffelser er tredelt. For det første har EU vedtatt tre nye direktiver om offentlige anskaffelser som skal gjennomføres i norsk rett. I NOU 2014:4 Enklere regler – bedre anskaffelser, er det også foreslått flere endringer i den særnorske delen av anskaffelsesregelverket. For det tredje skal ny lov fange opp departementets forslag til endringer i håndhevelsesreglene.

De viktigste endringene i forslaget til ny lov er:

  • En ny og mer kortfattet formålsbestemmelse.
  • Utvidelse av lovens virkeområde til å omfatte tjenestekonsesjonskontrakter.
  • En ny og enklere bestemmelse om grunnleggende prinsipper som kun trekker frem hovedprinsippene.
  • Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) skal igjen få kompetanse til å ilegge overtredelsesgebyr ved ulovlige direkte anskaffelser.

Næringsminister Monica Mæland påpeker at man i den nye loven har valgt å prioritere miljø og klima, kampen mot arbeidslivskriminalitet og hensynet til menneskerettigheter. Disse hensynene skal ivaretas gjennom blant annet:

  • En ny bestemmelse om å ivareta miljø, grunnleggende menneskerettigheter og andre samfunnshensyn i offentlige anskaffelser. Bestemmelsen gir også departementet hjemmel til å fastsette forskriftsregler om begrensninger i antallet ledd i leverandørkjeden og krav om universell utforming.
  • En ny bestemmelse om krav om bruk av lærlinger.

I tillegg har departementet foretatt en rekke mer regeltekniske endringer.

Departementet har også hatt utkast til ny anskaffelsesforskrift, forsyningsforskrift og konsesjonskontraktforskrift på høring. Proposisjonen inneholder en kort redegjørelse for hovedpunktene i forslagene, men departementet jobber fortsatt med å ferdigstille endelig forslag til nye forskrifter.

Nærings- og fiskeridepartementet tar sikte på at ny lov om offentlige anskaffelser, samt de tre nye forskriftene, skal tre i kraft 1. juli 2016. Departementet understreker at dette forutsetter at direktivene er innlemmet i EØS-avtalen innen dette tidspunktet.

Vi i Haavind følger utviklingen og vil kommentere via våre nyhetsbrev og nettsider.

Les også