Click continue to switch to the English version of our webpage.

Endringer i forskrift om offentlige anskaffelser

Næringsminister Monica Meland lover nye og enklere regler fra 1. juli 2015.

Den 12. juni vedtok Kongen i Statsråd endringer i de nasjonale reglene om offentlige anskaffelser – både for klassisk sektor og forsyningssektoren. Dette er første skritt på veien mot et nytt og enklere anskaffelsesregelverk

Næringsminister Monica Meland lover nye og enklere regler fra 1. juli 2015.

Den 12. juni vedtok Kongen i Statsråd endringer i de nasjonale reglene om offentlige anskaffelser – både for klassisk sektor og forsyningssektoren. Dette er første skritt på veien mot et nytt og enklere anskaffelsesregelverk

Innledning

Endringene, som trår i kraft 1. juli 2015, er dels en oppfølging av Forenklingsutvalgets arbeid, og dels en oppfølging av regjeringens strategi mot arbeidslivskriminalitet.

Departementet uttaler selv at de 4 viktigste endringene er:

  • Anskaffelser under kr. 100 000 blir unntatt regelverket
  • Reglene om lukking og merking av tilbud blir opphevet
  • Plikten til å kreve HMS-egenerklæring blir opphevet
  • Grensen for å kreve skatteattest øker fra kr. 100 000 til kr. 500 000

I det følgende vil vi kort omtale både ovennevnte og andre viktige endringer.

Unntak for anskaffelser under kr. 100 000

I dag må oppdragsgivere overholde de grunnleggende prinsippene om likebehandling, gjennomsiktighet, konkurranse og forholdsmessig ved alle anskaffelser under kr. 500 000. Fra 1. juli vil anskaffelser under kr. 100 000 unntas fra regelverket i sin helhet. Dette innebærer en mulighet til å forenkle de minste anskaffelsene ytterligere dersom oppdragsgiver finner det hensiktsmessig.

Regler for merking og lukking av tilbud, registering av innkomne tilbud og tilbudsåpning oppheves

De siste årene, har vi sett flere eksempler på unødvendig avvisning av tilbydere på grunn av formalfeil. En oppheving av reglene for merking og lukking av tilbud skal avhjelpe dette. Departementet mener at det vil være tilstrekkelig at oppdragsgiver pålegges en plikt til ikke å undersøke tilbudets innhold før fristen har løpt ut. Reglene for registering av innkomne tilbud og tilbudsåpning fremstår også som en unødvendig formalisering, og vil oppheves. Ovennevnte regler ville i alle tilfeller blitt utdatert ved implementering av EU-direktivet, ettersom tilbud da vil leveres elektronisk.

Krav til HMS–egenerklæring fjernes for alle anskaffelser. Kravet til skatteattest fjernes for anskaffelser under nasjonal terskelverdi.

For alle anskaffelser over kr. 100 000 kreves det i dag at det fremlegges HMS-egenerklæring. Dette kravet oppheves. Departementet fremhever at slike egenerklæringer uansett ikke er et effektivt virkemiddel for å sikre overholdelse av grunnleggende HMS-regler. Videre heves beløpsgrensen for krav til skatteattest fra kr. 100 000 til kr. 500 000. Entreprenører som vinner bygge- og anleggskontrakter pålegges å kreve skatteattest fra sine underentreprenører, som tildeles kontrakter med verdi over kr. 500 000.

Adgang til å foreta dekningskjøp ved avlyst konkurranse eller forsinket kontraktsoppstart ved anskaffelser under EØS-terskelverdi

Etter gjeldende rett har oppdragsgiver en plikt til å følge de detaljerte prosedyrereglene i forskriftens del II dersom en konkurranse avlyses eller kontraktsinngåelse av andre grunner blir forsinket. Dette har medført at oppdragsgivere i mange tilfeller har sett seg nødt til å foreta ulovlige direkteanskaffelser for å få dekket nødvendige anskaffelsesbehov. For anskaffelser under EØS-terskelverdi vil det nå være adgang til å foreta dekningskjøp uten å følge regelverket. Departementet presiserer at unntaket kun gjelder i situasjoner der oppdragsgiver har et reelt anskaffelsesbehov som det er nødvendig å få dekket raskt. I tillegg påpekes det at slike kontrakter ikke skal ha en lengre varighet enn det som er nødvendig for å gjennomføre en konkurranse etter forskriftens del II. Det vil også være en plikt til å sikre konkurranse om dekningskjøpet i den grad det er mulig.

Større fleksibilitet ved avrop etter rammeavtaler

Dagens regelverk inneholder nokså omfattende og detaljerte regler for inngåelse av rammeavtaler under EØS-terskelverdi. De nye reglene forenkles ved at det i stedet inntas en mer overordnet bestemmelse om rammeavtaler. Departementet har likevel innført enkelte krav som skal sikre at kravene til likebehandling og forutberegnelighet overholdes.

Skjerping av krav til lærlingordning

Regjeringen har vedtatt å innføre et lovkrav om lærlinger på kontrakter i enkelte bransjer. I påvente av lovendringen foreslås det en innskjerping av dagens § 3-11 (3). For det tilfellet at det stilles krav til lærlingordning, skal ikke dette ikke lenger begrenses til kun å gjelde for norske leverandører. Videre oppstilles det en plikt til faktisk å benytte lærlinger ved gjennomføring av kontrakten dersom oppdragsgiver har stilt krav om at leverandøren er tilknyttet en lærlingordning.

Avslutningsvis

Den kongelige resolusjonen i sin helhet finner du på Regjeringen sine nettsider. For spørsmål eller ønske om bistand, ta gjerne kontakt med oss.

Les også