Likevel eiendomsskatt på næringseiendom i Oslo fra 2017

Oslo kommune har frist til 1. mars med å skrive ut eiendomsskatt for 2017. De siste signalene fra kommunens eiendomsskattekontor er at det arbeides intenst med sikte på å nå denne fristen. Første betaling blir antagelig allerede 25. mars.

Oslo kommune har frist til 1. mars med å skrive ut eiendomsskatt for 2017. De siste signalene fra kommunens eiendomsskattekontor er at det arbeides intenst med sikte på å nå denne fristen. Første betaling blir antagelig allerede 25. mars.

Deadline 1. mars

Eiendomsskatt på bolig ble innført i Oslo i 2016 og var planlagt utvidet til å omfatte næringseiendom, herunder verk og bruk, i 2017. I fjor høst la byrådet frem sitt budsjett for 2017 uten at inntekter fra eiendomsskatt på næring var tatt med. Begrunnelsen var «betydelig usikkerhet om hvorvidt kommunen vil rekke å taksere alle næringseiendommer, verk og bruk før fristen for utskriving av eiendomsskatten i 2017.» Nå ser det altså ut til at kommunen likevel kommer i mål med dette arbeidet. Dersom kommunen ikke overholder fristen 1. mars, vil eiendomsskatt på næringseiendom først kunne ilegges fra og med 2018.

Det er kun i helt spesielle tilfeller regelverket åpner for å oversitte fristen. Det er et krav i loven at alle næringseiendommer som skal eiendomsbeskattes må befares, deretter avgir takstmannen sin rapport som så behandles i kommunens sakkyndige nemnd før skatten skrives ut. At kommunen kan ha feilberegnet tiden det tar å gjennomføre alle disse trinnene i fastsettelsen av eiendomsskatten, er ikke god nok grunn til å utsette fristen. Det fikk en Trøndelagskommune erfare da den oversatte utskrivingsfristen for 2015 og ble pålagt av sivilombudsmannen å tilbakebetale all oppkrevd eiendomsskatt for dette året.

Hastverk er lastverk – riktig skattegrunnlag?

Først i oktober 2016 startet takstmennene befaringen av Oslos ca. 12.000 næringseiendommer.

Med så mange eiendommer som skal takseres på så kort tid med mange ulike takstmenn vil det oppstå spørsmål både om det er gjort riktige individuelle vurderinger av hver enkelt eiendom og om kommunen får den nødvendige oversikt til å overholde plikten til å behandle like tilfeller likt.

Næringseiendommer i Oslo (med unntak av verk og bruk) takseres med utgangspunkt i en sjablong basert på areal og en kvadratmeterpris som varierer med eiendomstype og område eiendommen ligger i (sone). Kommunen har fått ros for grundig arbeid med fastsettelse av sjablongen. Men, det ligger også i regelverket at takstmennene gjennom sin befaring av hver enkelt eiendom skal vurdere om det foreligger individuelle forhold ved den enkelte eiendom som gjør at sjablongtaksten skal justeres.

Verk og bruk, dvs. fabrikker og annen industrieiendom, takseres ikke etter en sjablong, men med grunnlag i anleggets tekniske verdi. Altså en individuell taksering av hvert enkelt anlegg. For verk og bruk inngår integrerte arbeidsmaskiner mv i eiendomsskattegrunnlaget. Dette er en særregel for verk og bruk som ikke gjelder tilsvarende for annen næringseiendom.

Høsten 2015 ble det foreslått å fjerne dette særlige grunnlaget. Forslaget reiste massiv motstand fra landets kommuner som dermed ville miste til dels betydelige inntekter. Det er enda uklart om/når forslaget vil tre i kraft. Det vil uansett ikke kunne skje med virkning for eiendomsskatten i 2017.

Spørsmålene nå er om hastverket med å innføre eiendomsskatten i 2017 har gått på bekostning av nødvendig kvalitet i de individuelle vurderingene for så vel verk og bruk som øvrig næringseiendom og om kommunen har tilstrekkelig oversikt til å overholde likhetsprinsippet.

Klageadgang og betaling

Etter at skatten er skrevet ut løper det en klagefrist på 6 uker. Selv om det er sendt inn klage skal eiendomsskatten betales ved forfall.

Etter det vi erfarer legger kommunen opp til betaling i 4 terminer med første forfall allerede 25. mars og deretter 25. mai, 25. august og 25. oktober.

Taksten står i utgangspunktet i 10 år. Er taksten for høy, vil det med andre ord kunne bli skrevet ut for mye eiendomsskatt hvert år til og med 2026. Et kritisk blikk på taksten kan derfor være vel anvendt tid.

Les også