Click continue to switch to the English version of our webpage.

Finans

Vårt tverrfaglige team har spisskompetanse på oppkjøp av både noterte og unoterte selskaper, strukturerte salgsprosesser, joint ventures, alle former for kapitalmarkedstransaksjoner og fremmedkapitalfinansiering, samt restruktureringer.

Vår corporate avdeling samarbeider tett med våre øvrige bransjespesialister innenfor Eiendom, Energi, Offshore, Helse og Life Sciences, IKT, Media og Underholdning. Som en følge av våre mange internasjonale transaksjoner har vi også et løpende samarbeid med et stort nettverk av internasjonale advokatfirmaer. 

Vi bistår børsnoterte selskaper, verdipapirforetak, verdipapirfond og oppkjøpsfond med rådgivning i forbindelse med hele spekteret av kapitalmarkedstransaksjoner. Våre advokater har blant annet bistått som rådgiver på flere av de største oppkjøpene som er gjennomført over børs i Norge de seneste årene og vi bistår også jevnlig med børsnoteringer, emisjoner og ulike former for hybridfinansiering. Vi yter også løpende rådgivning til børsnoterte selskaper, institusjonelle investorer og andre aktører når det gjelder håndtering av innsideinformasjon, informasjonsplikt, flaggeplikt og meldeplikt. 

Vi bistår långivere, låntakere, utstedere, forsikringsselskaper, forvaltere og andre aktører med rammevilkår og alle former for fremmedkapitalisering, herunder syndikert finansiering av fast eiendom, skip, rigger og fly, omfattende og skreddersydde oppkjøps- og prosjektfinansieringer, obligasjonslån, driftsfinansieringer, leasing, finansiell restrukturering, derivater og langsiktige strømkjøpsavtaler. 

Lovgivningen relatert til finans- og kapitalmarkedene er gjenstand for fortløpende endring og utvikling, blant annet som følge av det regelverksarbeid som gjøres på EU-nivå gjennom det indre europeiske markedet for finansielle tjenester. Vi holder oss løpende oppdatert på regelverksendringer innenfor finans- og kapitalmarkedsområdet, inkludert forventede endringer som følge av det nylig igangsatte initiativet med en europeisk kapitalmarkedsunion. Våre advokater har også tidligere erfaring fra deltakelse ved utarbeidelse av forslag til endringer i børs- og verdipapirregelverket i forbindelse med implementeringen av EUs handlingsplan for finansielle tjenester. 

Relevant innsikt