Click continue to switch to the English version of our webpage.

Nye aldersgrenser i Arbeidsmiljøloven – frist 1. juli 2016

Etter endringer i Arbeidsmiljøloven fikk virksomheter som før 1. juli 2015 hadde lavere bedriftsintern aldersgrense anledning til å beholde denne frem til 1. juli 2016. Hvis bedriften ønsker å videreføre en bedriftsintern aldersgrense på 70 år, bør en ny aldersgrense etableres innen fristen.

Etter endringer i Arbeidsmiljøloven fikk virksomheter som før 1. juli 2015 hadde lavere bedriftsintern aldersgrense anledning til å beholde denne frem til 1. juli 2016. Hvis bedriften ønsker å videreføre en bedriftsintern aldersgrense på 70 år, bør en ny aldersgrense etableres innen fristen.

Arbeidsmiljøloven sine regler om aldersgrenser ble endret med virkning fra 1. juli 2015. Dette medførte at den nedre grensen for en bedriftsintern aldersgrense ble fastsatt til 70 år. Virksomheter som før 1. juli 2015 hadde lavere bedriftsintern aldersgrense, fikk anledning til å beholde denne frem til 1. juli 2016. Mange virksomheter praktiserer fortsatt en grense på 67 år.

Hvis bedriften ønsker å videreføre en bedriftsintern aldersgrense på 70 år, bør en ny aldersgrense etableres før 1. juli 2016. Hvis dette ikke gjøres, risikerer man at aldersgrensen blir 72 år fra 1. juli 2016.

Arbeidsmiljølovens bestemmelser om aldersgrenser ble endret med virkning fra 1. juli 2015. Lovendringene gikk i hovedsak ut på:

  • Lovens «aldersgrense»: Hevet fra 70 år til 72 år. Arbeidsforhold kan bringes til opphør når arbeidstaker fyller 72 år.
  • Bedriftsintern aldersgrense: Kan ikke være lavere enn 70 år.
  • Overgangsordning: Virksomheter som før 1. juli 2015 hadde lavere bedriftsintern aldersgrense enn 70 år, fikk anledning til å beholde denne frem til 1. juli 2016.

Overgangsordningen innebærer at mange virksomheter for tiden fortsatt praktiserer en bedriftsintern aldersgrense på 67 år. Fra 1. juli 2016 er det ikke tillatt å ha en lavere aldersgrense enn 70 år, med mindre det er nødvendig av hensyn til helse eller sikkerhet. For å kunne videreføre en grense på 70 år bør arbeidsgiver aktivt innføre en ny bedriftsintern aldersgrense. Hvis dette ikke gjøres, risikerer virksomheten at grensen blir 72 år fra 1. juli 2016.

Vilkår for bedriftsinterne aldersgrenser

Vilkårene for å praktisere en bedriftsintern aldersgrense er de samme som tidligere:

  • Grensen gjøres kjent for arbeidstakerne
  • Den praktiseres konsekvent av arbeidsgiver
  • Arbeidstaker har rett til en tilfredsstillende pensjonsordning

I tillegg stilles det krav til at arbeidsgiver drøfter spørsmålet om lavere aldersgrense med eventuelle tillitsvalgte. Drøftingen skal sikre at de arbeidstakerne involveres i arbeidsgivers vurderinger før beslutning om lavere aldersgrense fattes. Det er arbeidsgiver som har den endelige beslutningsmyndigheten.

Hvordan innføre en ny bedriftsintern aldersgrense?

Hvis din virksomhet i dag praktiserer en bedriftsintern aldersgrense på 67 år og ønsker å videreføre en slik ordning med en aldersgrense på 70 år fra 1. juli, anbefales følgende fremgangsmåte:

  • Gjennomfør drøftinger om ny aldersgrense med de tillitsvalgte.
  • Påse at den nye aldersgrensen gjøres kjent for arbeidstakerne.
  • Sørg for at grensen praktiseres konsekvent og at arbeidstakerne har en tilfredsstillende tjenestepensjonsordning.

Unntaksvis adgang til lavere aldersgrenser enn 70 år

Det foreligger rent unntaksvis en adgang til å fastsette lavere aldersgrenser som er begrunnet i helse- og sikkerhetsrisiko på arbeidsplassen. Dette er ment som en sikkerhetsventil og det foreligger ikke noen nedre aldersgrense etter denne bestemmelsen.

Tariffavtaler

Hvis bedriften har tariffavtale som fastsetter andre aldersgrenser, kan disse opprettholdes inntil tariffavtalen utløper.

Våre advokater på arbeidsrett og pensjon har lang erfaring og bred kompetanse i alle typer arbeidsrettslige og pensjonsrettslige problemstillinger, herunder spørsmål relatert til bedriftsfastsatte aldersgrenser.

Les også