Viktig ny dom – fradrag for mva ved kjøp av eiendomsselskap

Den 23. januar 2017 kom Borgarting lagmannsrett til at det er fradragsrett for mva på kostnader ved kjøp av eiendomsselskap. Vi ser nærmere på dommen.

Den 23. januar 2017 kom Borgarting lagmannsrett til at det er fradragsrett for mva på kostnader ved kjøp av eiendomsselskap. Vi ser nærmere på dommen.

Skårer Syd Holding AS kjøpte to eiendomsselskaper som begge var frivillig registrert i mva-registeret for utleie av næringseiendom. Holdingselskapet ble fellesregistrert med de to eiendomsselskapene i samme avgiftstermin som oppkjøp av eiendomsselskap nr. 2. Holdingselskapet var ikke tidligere registrert i mva-registeret. Den fellesregistrerte enheten fradragsførte inngående avgift på transaksjonskostnadene ved kjøp av eiendomsselskap nr. 2. Skattekontoret tilbakeførte fradraget og fikk medhold i klagenemnda og i tingretten. Lagmannsretten har nå enstemmig kommet til motsatt resultat og innrømmet fradrag.

Lagmannsretten legger til grunn at det er fradragsrett når et selskap bygger eller kjøper en eiendom med sikte på avgiftspliktig utleie og frivillig registrerer seg for det.  Retten kan ikke se at det skal stille seg annerledes ved kjøp av aksjene i et eiendomsselskap som driver avgiftspliktig utleie. Noe annet ville virke konkurransevridende og ikke være i tråd med forutsetningen om at avgiftsregelverket skal virke nøytralt.

Staten hevdet at det må foreligge en eksisterende fellesregistrering som det oppkjøpte eiendomsselskapet innlemmes i for at fellesregistreringen skal få virkning for fradragsretten. Det var etter statens syn, ikke tilstrekkelig at Skårer Syd Holding AS og eiendomsselskapene opprettet en fellesregistrering innenfor den avgiftstermin oppkjøp av selskap nr. 2 ble gjennomført.

Synspunktet avvises nokså kontant i dommen: «Lagmannsretten kan ikke se at den forskjellen skattemyndighetene har lagt vekt på, er relevant.»

Retten viser også til at statens syn innbyr til tilpasninger som ikke vil være motivert av annet enn muligheten for fremtidig fradrag for transaksjonskostnader.

Lagmannsretten innrømmer fradrag med grunnlag i reglene om tilbakegående oppgjør. Tilbakegående oppgjør innebærer at det gis fradrag på anskaffelser som er foretatt før registrering i mva-registeret hvis anskaffelsene er til bruk i den avgiftspliktige virksomheten. Lagmannsretten finner at transaksjonskostnadene er til bruk i Skårer Syd Holding AS sin virksomhet med avgiftspliktig utleie. Lagmannsretten avviser dermed statens anførsel om at holdingselskapet drev en egen virksomhet som investor og morselskap.  Slik vi leser dommen er det en forutsetning  for lagmannsrettens resultat at Skårer Syd Holding AS faktisk ble fellesregistret med eiendomsselskapet i den avgiftsterminen transaksjonen ble gjennomført.

Staten har nå fire uker til å vurdere om dommen skal ankes. Det har vært mye fokus på fradragsrett på transaksjonskostnader i det siste, ikke minst etter at Skattedirektoratet i en uttalelse fra desember 2016 trakk tilbake tidligere praksis knyttet til salg av eiendoms-AS og Finansdepartementet kort tid i forveien hadde tatt ut stevning mot skatteklagenemnda i en sak om samme tema.

Les også