Click continue to switch to the English version of our webpage.

Tilknytningskrav – Endret forståelse av krav til fjernvarme på baderom i byggteknisk forskrift

Byggteknisk forskrift, populært kalt «TEK 10», stiller i § 14-8 krav om at nye bygninger skal utstyres med varmeanlegg slik at fjernvarme kan nyttes for romoppvarming, ventilasjonsvarme og varmtvann. Denne bestemmelsen gjelder i kommuner hvor det er i medhold av plan er fastsatt tilknytningsplikt til fjernvarmeanlegg. Spørsmålet er om det av § 14-8 kan utledes et krav om vannbåren varme på baderommene.

Byggteknisk forskrift, populært kalt «TEK 10», stiller i § 14-8 krav om at nye bygninger skal utstyres med varmeanlegg slik at fjernvarme kan nyttes for romoppvarming, ventilasjonsvarme og varmtvann. Denne bestemmelsen gjelder i kommuner hvor det er i medhold av plan er fastsatt tilknytningsplikt til fjernvarmeanlegg. Spørsmålet er om det av § 14-8 kan utledes et krav om vannbåren varme på baderommene.

 Ny uttalelse fra direktoratet
Direktoratet for byggkvalitet, som uttaler seg om tolkningen av byggtekniske forskrifter, konkluderte i en tolkingsuttalelse fra 2013 at baderom kunne utstyres med elektriske kabler også innenfor områder der det er tilknytningsplikt. Flere utbyggere har i den etterfølgende tiden basert seg på denne uttalelsen. I en uttalelse fra 20. juni 2014 gjør imidlertid direktoratet helomvending, og uttaler:

«Ut fra tidligere tolkningsuttalelse fra departementet og veiledning til bestemmelsen legges det til grunn at det gjelder et krav om at bad må utstyres med installasjon for varmeanlegg slik at fjernvarme kan nyttes».
Direktoratet mener altså at det i nye boliger skal være tilrettelagt for bruk av fjernvarme også på bad.

Kravet i TEK 10
TEK 10 har et eget kapittel (14) som skal bidra til at byggverk prosjekteres og utføres på en måte som sikrer lavt energibehov og miljøriktig energiforsyning. TEK 10 § 14-8, som sier at det skal tilrettelegges for fjernvarmeoppvarming, har i byggesakene rundt omkring i landets kommuner blitt håndhevet ulikt. Enkelte kommuner har gått så langt som å kreve at utbygger omprosjekterer og legger opp til bruk av fjernvarme som oppvarmingskilde for både bad og ventilasjonsanlegg.

Det følger ikke direkte av selve ordlyden i § 14-8 at det skal være fjernvarme også på baderom. Direktoratets konklusjon baserer seg primært på veiledningen til bestemmelsen som angir at bygning med tilknytningsplikt «må være utstyrt slik at all oppvarming, ventilasjonsvarme og varmtvann kan dekkes med fjernvarme». Direktoratet har samtidig uttalt at det ikke kan utledes av bestemmelsen at det må være fjernvarme i gulvene, det er tilstrekkelig at badet er tilrettelagt for bruk av fjernvarme i en eller annen form. Direktoratet skriver også at de vil vurdere å foreslå endringer i forskrift for å klargjøre innholdet i § 14-8. Det kan dermed se ut som at siste ord ikke er sagt i denne saken.

Rekkevidden av uttalelsen
For utbyggere som er i ferd med å prosjektere nye boliger i konsesjonsområder må retningslinjene i TEK 10 § 14-8 og den forståelse som direktoratet nå har lagt til grunn hensyntas frem til det eventuelt har kommet til en annen avklaring. Mange kommuner vil nok forholde seg til uttalelsen som direktoratet har avgitt, og man bør allerede i prosjekteringsfasen forsøke å få kommunen til å uttale seg om hvilke krav som vil bli stillet til fjernvarmeutnyttelsen i prosjektet. Det er også viktig å ha en dialog med fjernvarmeleverandøren slik at man unngår uenighet om leveranseomfanget mv.

Les også