Click continue to switch to the English version of our webpage.

Forskrift om tekniske krav til byggverk, TEK17, vedtatt

Forskrift 21. juni 2017 nr. 840 om tekniske krav til byggverk (TEK17) er vedtatt.

Forskrift 21. juni 2017 nr. 840 om tekniske krav til byggverk, TEK17, er vedtatt. Her presenterer vi noen av endringene som er relevante for utbyggere/eiendomsutviklere.

Følgende endringer anser vi som av betydning for utbyggere og eiendomsutviklere:

  • Kravet til parkering i TEK10 § 8-9 er kun delvis videreført i TEK17 § 8-8. Begrunnelsen for dette er at det er mer hensiktsmessig at dette overlates til lokale tilpasninger i planer.
  • Krav om innvendig bod fjernes. Etter TEK17 skal boenheten ha tilstrekkelig og egnet plass for oppbevaring av klær og mat, jf. § 12-10 første ledd. Kravet til sportsbod reduseres til 2,5 m2 BRA for boenheter inntil 50 m2 BRA, jf. § 12-10 annet ledd. For boenheter større enn 50 m2 BRA videreføres kravet om sportsbod på minimum 5 m2 BRA. Studentboliger er unntatt kravet om innvendig bod, jf. § 1-2 sjette ledd bokstav b.
  • Det blir større fleksibilitet i utforming av snuareal for rullestol. Der det før måtte være snusirkel, kan man nå velge mellom snusirkel og snurektangel. Dette gir flere valgmuligheter i utforming av rom og leiligheter, og kan spare areal, samtidig som tilgjengeligheten ivaretas.
  • Krav til stigningsforhold og hvileplan for ramper lempes, jf. § 8-5 – § 8-9, § 12-6 og § 12-16. For strekninger på inntil 5 meter kan stigning nå være maksimalt 1:12, mens stigningen ellers ikke skal være brattere enn 1:15.
  • Kravene om tilgjengelige balkonger, terrasser og uteplasser lempes. Kravet om trinnfri adkomst til disse i tilgjengelig boenhet og byggverk med krav om universell utforming for boenheter gjelder nå kun på boenhetens inngangsplan, jf. § 12-11 tredje ledd.
  • Radonkravet gjelder ikke lenger for bygninger som ikke inneholder rom for varig opphold, jf. § 13-5. Dette medfører at blant annet garasjer og ubetjente lager ikke lenger trenger radonsperre.
  • Kravet om at rom for varig opphold skal ha vindu fjernes. Dagslyskravet opprettholdes, men kan nå oppnås ved bruk av f.eks. glassvegg, glassfasade, glassbyggesten og liknende, jf. § 13-7.
  • Kravet om utsyn fra soverom ( TEK10 § 13-8), samt § 8-3 om plassering av byggverk opprettholdes og endres ikke i tråd med det som tidligere har blitt foreslått.  Departementet mener at det er viktig at det er gode lysforhold i alle leiligheter.

TEK17 trer i kraft 1. juli 2017 og for søknader som kommer inn til kommunen før 1. januar 2019 kan tiltakshaver velge om hele tiltaket skal følge TEK10 eller TEK17.

Les også