Click continue to switch to the English version of our webpage.

Stortinget har vedtatt nye midlertidige endringer i permitteringsregelverket

Stortinget har vedtatt nye midlertidige endringer i permitteringsregelverket – en utvidelse av permitteringsperioden fra et halvt til ett år fra 1. november og en ny arbeidsgiverperiode II

Stortinget har vedtatt nye midlertidige endringer i permitteringsregelverket – en utvidelse av permitteringsperioden fra et halvt til ett år fra 1. november og en ny arbeidsgiverperiode II

Koronapandemien har hatt store konsekvenser for norsk arbeidsliv og ført til en eksplosiv økning i permitteringer. I dag behandlet Stortinget de nye foreslåtte midlertidige endringene i permitteringsregelverket for å tilpasse permitteringsbehovet også i 2021. Stortinget sluttet seg til Regjeringen forslag om en utvidelse av permitteringsperioden uten lønnsplikt for arbeidsgiver fra 26 til 52 uker fra 1. november. I tillegg sluttet Stortinget seg til forslaget om en ny arbeidsgiverperiode II på fem dager etter 30 ukers permittering for alle arbeidsgivere som per 1. januar 2021 har arbeidstakere som har vært permittert i 30 uker eller mer.

Formålet med de nye midlertidige endringene i permitteringsregelverket er å gjøre koronasituasjonen mer håndterbar for arbeidsgivere, samt å motvirke unødvendige oppsigelser. En ny arbeidsgiverperiode II har på sin side til formal å gi arbeidsgiverne insentiver til å vurdere hvorvidt det er nødvendig med fortsatte permitteringer.

For arbeidsgivere og arbeidstakere vil dette innebære følgende fra 1. november:

  • Maksimal permitteringsperiode for eksisterende permitteringer utvides til ett år (52 uker).
  • Det vil gjelde en arbeidsgiverperiode II på fem (5) dager fra 1. januar 2021, for alle som har vært permittert i 30 uker eller mer. I denne 5-dagers perioden må arbeidsgiver betale lønn til ansatte som fortsatt er permitterte.

De ovennevnte regler vil i utgangspunktet gjelde midlertidig. Maksimal periode med fritak for lønnsplikt og dagpenger under permittering blir derfor igjen 26 uker for permitteringer som iverksettes etter 30. juni 2021, dersom forholdene ligger til rette for det.

Det er også grunn til å merke seg at arbeidsgiverperiode I ble økt fra 2 til 10 dager fra 1. september 2020. I tillegg ble lønnskompensasjonsordningen som ga full lønn inntil 6G i 18 dager samtidig opphevet.

Arbeidsgivere bør fortløpende vurdere behovet for fortsatt permittering og om permittering fremdeles er riktig virkemiddel i virksomheten.

Advokatfirmaet Haavind bistår med å vurdere om arbeidsgiver kan fortsette å ha arbeidstakere permittert, i tillegg til å bistå i andre omstillingsprosesser. Uriktig håndtering av arbeidstakere kan få store konsekvenser for virksomheten.

Kontakt oss

Les også