Click continue to switch to the English version of our webpage.

Status nytt anskaffelsesregelverk

Vi ser nærmere på status for nytt anskaffelsesregelverk. Nærings- og fiskeridepartementet har tidligere tatt sikte på at ny lov og forskrifter om offentlige anskaffelser ville tre i kraft 1. juli 2016. Denne prosessen er imidlertid noe forsinket, og departementet har uttalt at de vil komme tilbake med planlagt tidspunkt for ikrafttredelse.

Vi ser nærmere på status for nytt anskaffelsesregelverk. Nærings- og fiskeridepartementet har tidligere tatt sikte på at ny lov og forskrifter om offentlige anskaffelser ville tre i kraft 1. juli 2016. Denne prosessen er imidlertid noe forsinket, og departementet har uttalt at de vil komme tilbake med planlagt tidspunkt for ikrafttredelse.

Kort oppsummering av status for nytt anskaffelsesregelverk

Under følger en kort redegjørelse for status på prosessen for nytt anskaffelsesregelverk.

  • EU kom i februar 2014 med tre nye anskaffelsesdirektiv; et for klassisk sektor, et for forsyningssektoren og et helt nytt tjenestekonsesjonsdirektiv.
  • Allerede den 10. juni 2014 kom Forenklingsutvalget med sitt forslag til nytt nasjonalt regelverk for offentlige anskaffelser (NOU 2014:4).
  • 17. mars 2015 kom Nærings- og fiskeridepartementet med sitt forslag til endringer i lov og forskrift om offentlige anskaffelser.
  • 12. juni vedtok Kongen i Statsråd endringer i de nasjonale reglene om offentlige anskaffelser – både for klassisk sektor og forsyningssektoren. Dette var det første skrittet på vei mot et nytt og enklere anskaffelsesregelverk. Endringene, som trådte i kraft 1. juli 2015, innebærer blant annet at anskaffelser under kr. 100 000 er unntatt regelverket i sin helhet. Reglene om lukking og merking av tilbudet, samt plikten til å kreve HMS-egenerklæring er opphevet. Grensen for å kreve skatteattest er også økt fra kr. 100 000 til kr. 500 000. Det er også kommet noen forenklede regler om avrop under rammeavtaler og adgangen til å foreta dekningskjøp.
  • Den 23. januar 2016 sendte departementet ut proposisjon til ny lov om offentlige anskaffelser (Prop 51 L (2015-2016)). Samtidig ble det opplyst at departementet tok sikte på at ny lov og forskrifter ville tre i kraft 1. juli 2016.

Kommentar fra departementet

Liv Lunde, seniorrådgiver i Konkurransepolitisk avdeling i Nærings- og fiskeridepartementet, bekrefter ovenfor Haavind, at denne prosessen er noe forsinket. Bakgrunnen er flere. Stortingsbehandlingen av lovproposisjonen vil først skje i juni. Anskaffelsesdirektivene er heller ikke formelt innlemmet i EØS-avtalen. Vedtakelse av forskriftene vil derfor mest sannsynlig også skje i juni. Departementet vil også gi brukerne noe tid til å gjøre seg kjent med det nye regelverket før det trer i kraft. Ettersom det fremdeles er noe usikkert når forskriftene vil vedtas, er det ikke satt noen ny tid for ikrafttredelse.

Forventede endringer

Det er forventet at det blir en del endringer i forhold til høringsutkastene. Dette særlig for nasjonalt regelverk (anskaffelser under EØS-terskelverdi).

  • I NOU 2014:4 ble det foreslått at oppdragsgiver ikke skulle ha plikt til å oppgi tildelingskriterienes vekt. Mest sannsynlig vil det derimot innføres en plikt for oppdragsgiver til å angi tildelingskriteriene i prioritert rekkefølge. Dette for å gi noe mer forutberegnelighet for leverandørene.
  • I nytt regelverk vil oppdragsgiver få en mye større adgang til forhandle enn det de har i dag. I Forenklingsutvalgets forslag er det lagt opp til at oppdragsgiver alltid vil kunne foreta forhandlinger, og at valget om å gjennomføre forhandlinger eller ikke, kan utsettes til etter at tilbudsfristen er utløpt og alle tilbudene er kommet inn. En rekke leverandører har påpekt at dette vil gi svært liten forutberegnelighet. Det vil derfor trolig innføres en plikt for oppdragsgiver til, i konkurransegrunnlaget, å angi noe mer om hvilke planer de har for konkurransen og en eventuell dialog.
  • Forenklingsutvalgets flertall foreslo å fjerne oppdragsgivers protokollplikt, ettersom det uansett vil gjelde et skriftlighetskrav. Sannsynligvis vil imidlertid mindretallets forslag om å beholde protokollplikten vinne frem. Det er ikke avklart hvor store anskaffelsen må være for at det inntrer en slik plikt.
  • Etter dagens § 3-11 første ledd skal oppdragsgiver som hovedregel bruke fremforhandlede og balanserte kontraktstandarder, der slike finnes. Utvalgets flertall foreslo å fjerne denne bestemmelsen, ettersom den hadde et begrenset rettslig innhold. Gjennom høringsrunden kom det svært mange uttalelser fra leverandører som ønsket å beholde en slik regel. Det er derfor sannsynlig at departementet vil beholde denne regelen.

Vi i Haavind vil holde både frokostseminar og kurs på det nye regelverket så snart innholdet er på plass. Vi kan også tilby egne spissede kurs for både oppdragsgivere og leverandører.

Les også