Click continue to switch to the English version of our webpage.

Statsbudsjettet 2015 – Endringer i skatte- og avgiftsreglene

Regjeringen foreslår viktige endringer i formuesbeskatning, merverdiavgiftsreglene og bilavgiftene. Skatt og trygdeavgift på personlig inntekt reduseres. Skattefordelen ved investering gjennom KS oppheves.

Regjeringen foreslår viktige endringer i formuesbeskatning, merverdiavgiftsreglene og bilavgiftene. Skatt og trygdeavgift på personlig inntekt reduseres. Skattefordelen ved investering gjennom KS oppheves.

Budsjettets hovedpunkter:

  • Formuesskattesatsen reduseres fra 1 % til 0,75 % og bunnfradraget økes fra kr 1 million til kr 1,2 millioner
  • Formuesverdsettelsen av næringseiendom og «sekundær sekundærbolig» økes fra 60 % til 80 % av beregnet markedsverdi
  • Andel underskudd på investering i KS skal ikke lenger kunne trekkes fra mot inntekt fra andre kilder
  • Ny klagenemndsordning skal gi økt rettssikkerhet for skattyterne
  • Beløpsgrensen for registreringsplikt for MVA økes til kr 150 000
  • Beløpsgrensen for avgiftsfri innførsel av varer for private økes til kr 500
  • Forenkling av rutinene tilbakegående avgiftsoppgjør
  • Deler av statlig sektor gis anledning til å fradragsføre moms på visse tjenester («nettoføring»)

Les også