Click continue to switch to the English version of our webpage.

Rettede emisjoner og likebehandling av aksjonærer – forslag om utredning

I et brev til Finansdepartementet, datert 8. mars 2024, foreslår Finanstilsynet at det nedsettes et offentlig utvalg for å utrede om det er behov for endringer i reglene om, og tilsynet med, likebehandlingskravet og noterte selskapers emisjonspraksis.

Finanstilsynet gjennomførte i 2023 et tematilsyn med utvalgte verdipapirforetak som en følge av kritikken fra minoritetsaksjonærer av, og medienes søkelys på, emisjonspraksis som har utviklet seg på Oslo Børs. I tematilsynet ble det bl.a. vurdert i hvilken grad verdipapirforetakene hadde gitt råd knyttet til transaksjonsstruktur og saklighetskravet for fravikelse av likebehandlingsregelen.

Finanstilsynet vurderte ikke hvorvidt unntakene fra likebehandlingskravet var forsvarlig i den enkelte transaksjon. I sine rapporter påpekte de imidlertid at relevante momenter som bør hensyntas i en slik vurdering vil være emisjonsvolum, kurs og eventuelle reparasjonsemisjoner.

I forlengelsen av tematilsynet, har Finanstilsynet, i brev til Finansdepartementet av 8. mars, foreslått at det nedsettes et offentlig utvalg for å gjennomgå praksisen ved rettede emisjoner og vurdere om regelverket bør endres for å styrke likebehandlingen av aksjonærer og bidra til mer ordnede forhold i verdipapirmarkedet.[1]

Dagens situasjon – Oslo Børs som kontrollorgan for likebehandling basert på børsreglene

Utstedere på Oslo Børs’ markedsplasser er underlagt en likebehandlingsplikt som innebærer at deres aksjonærer som et utgangspunkt skal behandles likt og at ingen skal gis en fordel på bekostning av andre med mindre dette er saklig begrunnet ut fra utsteders og aksjonærenes felles interesse. Dette prinsippet følger av bestemmelser inntatt i både allmennaksjeloven, verdipapirhandelloven og børsens eget regelverk. Som et utslag av likebehandlingsplikten, skal utsteder i emisjonsprosesser hvor fortrinnsretten fravikes, alltid vurdere om det foreligger saklig grunn til å ikke la alle eksisterende aksjonærer delta på lik linje.

Oslo Børs følger i dag opp utstedernes overholdelse av likebehandlingsplikten på grunnlag av børsens eget regelverk, og har kompetanse til å ilegge overtredelsesgebyr ved brudd på dette. Finanstilsynet har på sin side kompetanse til å håndheve brudd på likebehandlingsregelen i verdipapirhandelloven, men har ingen formell sanksjonshjemmel.

Finanstilsynets forslag og veien videre          

Finanstilsynet og Oslo Børs har over tid debattert hvor ansvaret for oppfølgingen av noterte selskapers overholdelse av likebehandlingsregelen skal ligge. Finanstilsynet har, til store protester fra Oslo Børs, tidligere gitt uttrykk for at Oslo Børs har en rettslig plikt til å følge opp verdipapirhandellovens likebehandlingsregel.

I sitt brev til Finansdepartementet uttaler Finanstilsynet at de nå har vurdert det slik at det er en betydelig usikkerhet om Oslo Børs kan pålegges å følge opp likebehandlingsregelen i verdipapirhandelloven, og at det er grunn til å stille spørsmål ved om dagens regelverk i tilstrekkelig grad ivaretar interessene til aksjonærfelleskapet. På denne bakgrunn foreslår Finanstilsynet at det gjennomføres en nærmere utredning av oppfølgingen av, og tilsynet med, etterlevelsen av likebehandlingsreglene, herunder hvordan, de ulike stegene i en emisjonsprosess bør kontrolleres, og hvordan en etterfølgende håndheving av reglene for gjennomføring av rettede emisjoner kan skje på en mest mulig effektiv måte.


[1] Rettede emisjoner og likebehandling av aksjonærer – forslag om utredning – Finanstilsynet.no

Les også