Nye regler om HC-parkeringsplasser – bytterett eller bytteplikt?

I den nye eierseksjonsloven er det innført et nytt annet ledd i § 26 om parkeringsplasser. Denne bestemmelsen i ny eierseksjonslov som trådte i kraft 1. januar 2018 retter seg både mot eksisterende sameier og mot utbyggere av nye eierseksjonssameier.

I den nye eierseksjonsloven er det innført et nytt annet ledd i § 26 om parkeringsplasser. Denne bestemmelsen i ny eierseksjonslov som trådte i kraft 1. januar 2018 retter seg både mot eksisterende sameier og mot utbyggere av nye eierseksjonssameier.

Sameiet må i sine vedtekter, gjennom en bytteordning eller på annen måte, sikre at parkeringsplasser som i vedtak etter plan- og bygningsloven er krevet opparbeidet til bruk av personer med nedsatt funksjonsevne, gjøres tilgjengelige for disse.

En seksjonseier med nedsatt funksjonsevne kan kreve at styret pålegger en seksjonseier uten behov for en tilrettelagt plass å bytte parkeringsplass. Bytteretten gjelder bare dersom seksjonseieren med nedsatt funksjonsevne allerede disponerer en parkeringsplass i sameiet.

Retten til å bruke en tilrettelagt plass varer så lenge et dokumentert behov er til stede. Vedtektsbestemmelsen kan bare endres dersom samtlige seksjonseiere uttrykkelig sier seg enige.

Vedtekten må registreres i Foretaksregisteret.

empty Handicapped Parking garage underground, interior shopping mall at night

Bestemmelsen foreskriver altså en plikt for styret i sameiet til å pålegge en seksjonseier som ikke har behov for tilrettelagt plass, men som likevel disponerer en slik plass, å bytte plass med en som har nedsatt funksjonsevne.

Dette gjelder uavhengig av om parkeringsplassene i utgangspunktet er organisert som tilleggsdeler til bestemte seksjoner, eller som alminnelig fellesareal.

Den mest hensiktsmessige måten å etterkomme dette kravet på vil antagelig være å vedtektsfeste en bytteordning som definerer utvelgelseskriteriene for hvem som må akseptere å bytte plass.

Av forarbeidene fremgår at loven selv ikke stiller spesielle krav til hvordan en seksjonseier skal dokumentere at han har behov for en tilrettelagt plass. Sameiet kan selv bestemme hvor strenge dokumentasjonskrav det vil stille. Sameiet kan for eksempel kreve at seksjonseieren har en parkeringstillatelse fra kommunen, eller det kan kreve legeerklæring som beskriver funksjonsnedsettelsen. Sameiet kan også velge ikke å stille krav om dokumentasjon, for eksempel der det er helt åpenbart at den som søker om å få bytte plass, har en funksjonsnedsettelse som kvalifiserer for tilrettelagt plass.

Forutsatt at sameiet har parkeringsplasser for personer med nedsatt funksjonsevne i parkeringsseksjonen i sameiet, vil sameiets vedtekter måtte endres i tråd med det ovennevnte innen 1. januar 2019, jf. overgangsbestemmelsen i den nye eierseksjonslovens § 67 fjerde ledd.

Det er styrets ansvar å sikre at slik vedtektsendring skjer.

Har du spørsmål til denne endringen eller andre deler av eierseksjonsloven? Ta kontakt med advokat Inger-Johanne Lund.

Les også