Endringer i reglene om innleie fra bemanningsforetak

Nye regler om innleie fra bemanningsforetak fra 1.1.19 begrenser adgangen til å inngå avtale med de tillitsvalgte om innleie.

Nye regler om innleie fra bemanningsforetak fra 1.1.19 begrenser adgangen til å inngå avtale med de tillitsvalgte om innleie.

Fast ansettelse er hovedregelen i arbeidsforhold. Midlertidig ansettelse og innleie er unntaksvis tillatt. Den 22. juni i år vedtok Stortinget en innsnevring i adgangen til å inngå avtale om innleie fra bemanningsforetak der det ikke foreligger grunnlag for midlertidig ansettelse etter arbeidsmiljøloven § 14-9 første ledd, bokstav a til e.

I dag kan en arbeidsgiver som er bundet av tariffavtale inngå skriftlig avtale om tidsbegrenset innleie med tillitsvalgte som til sammen representerer et flertall av den arbeidskategori innleien gjelder, uten at vilkårene for midlertidig ansettelse er oppfylt, jf. arbeidsmiljøloven § 14-12 annet ledd. Det er tilstrekkelig med en lokal fagforening eller klubb uten tilknytning til en hovedorganisasjon.

Fra 1. januar 2019 kan slike avtaler med tillitsvalgte kun inngås i virksomheter som er bundet av tariffavtale inngått med fagforening med innstillingsrett etter arbeidstvistloven. Fagforening med minst 10 000 arbeidstakere som medlemmer har innstillingsrett, det vil blant annet si LO, YS og NITO. Det betyr at fra nyttår vil det være færre arbeidsgivere som har adgang til å inngå slik avtale.

I tillegg er det vedtatt en bestemmelse om at innleier på forespørsel fra bemanningsforetaket skal opplyse om innleie gjelder et vikariat eller ikke. Ut fra utformingen av den endelige lovteksten er det uklart hva som er formålet med denne formuleringen, som er begrenset til vikariater. En forklaring kan imidlertid være at dette henger igjen fra forslaget om en ny bokstav g i § 14-9 om adgang til å inngå midlertidig ansettelse mellom bemanningsforetak og arbeidstaker når arbeidstaker skal leies ut for å utføre arbeid i stedet en annen eller andre (vikariat) hos innleier. Dette forslaget ble ikke vedtatt.

Både innleier og bemanningsforetaket skal på forespørsel fra Arbeidstilsynet kunne fremlegge dokumentasjon på at eventuell avtale med tillitsvalgte er lovlig.

Bakgrunnen for endringene er et ønske om å redusere omfanget av innleie, som går på bekostning av direkte ansettelser i virksomheten. I forbindelse med høringsrunden ble det også gitt tilbakemeldinger på en trend hvor virksomheter danner lokale husforeninger (lokale tariffavtaler) med det formål å kunne inngå avtaler som fraviker fra lovens hovedregel. Det ble også gitt tilbakemeldinger på at tillitsvalgte opplever press på å inngå slike avtaler.

Lovendringen trer i kraft 1. januar 2019, men med overgangsregler på seks måneder for eksisterende avtaler.