Click continue to switch to the English version of our webpage.

Registrering av opplysninger om reelle rettighetshavere i datterselskap innen EU

EU har vedtatt et nytt 4. hvitvaskingsdirektiv. Direktivet skal implementeres i EU-land innen utløpet av 2017.

EU har vedtatt et nytt 4. hvitvaskingsdirektiv. Direktivet skal implementeres i EU-land innen utløpet av 2017.

Direktivet pålegger bl.a. alle typer selskaper hjemmehørende i EU-land som ikke er børsnoterte å innhente, oppdatere og registrere i et nasjonalt register, informasjon vedrørende reelle rettighetshavere (Beneficial Owners/BO). Dette tilsvarer den informasjon selskaper allerede avgir til banker og andre som skal hvitvaske sine kunder.

Reelle rettighetshavere er fysiske personer som direkte eller indirekte eier eller kontrollerer minst 25% av aksjene eller stemmene i selskapet eller på annen måte øver kontroll over selskapet.

Hvilken informasjon som skal innhentes, oppdateres og registreres varierer med det det enkelt EU-lands implementering av direktivet, men skal minst omfatte å «obtain and hold adequate, accurate and current information on their beneficial ownership, including the details of the beneficial interests held».

Det er foreslått i Norge at den informasjon som skal innhentes, registreres og holdes oppdatert er:

  • Navn
  • Bostedsland
  • Fødselsdato
  • Statsborgerskap, og
  • Grunnlaget for å anse vedkommende som reell rettighetshaver

Det 4. hvitvaskingsdirektiv er enda ikke del av EØS-avtalen, og det antas at lovproposisjon vil foreligge først i løpet av 1. halvår 2018, med ikrafttredelse i siste halvdel av 2018.

Norske selskaper behøver således ikke registere opplysninger om reelle rettighetshavere før dette, men bør planlegge innhenting av slik informasjon. Basert på at slik informasjon allerede kreves av hvitvaskende banker er det mer et spørsmål om rutiner for å holde slik informasjon oppdatert.

Dersom enkeltpersoner eier eller kontrollerer minst 25% av aksjene i norske selskap bør man være forberedt på å avgi slik informasjon til sine datterselskaper i EU, slik at disse kan oppfylle sine forpliktelser.

Haavind kan hjelpe til med å sørge for at slik informasjon er mest mulig lik for alle land man skal rapportere for, slik at ajourhold blir enklere.

Les også