Click continue to switch to the English version of our webpage.

Med Prai i retten – når teknologi og utvikling utfordrer

Saken mellom Prai AS og Oslo kommune om digitaliseringen av «praiing av taxi» illustrerer hvordan innovative oppstartsselskaper kan vinne frem ved å navigere løsningsorientert i spenningsfeltet mellom juss og teknologi.

Saken mellom Prai AS og Oslo kommune om digitaliseringen av «praiing av taxi» illustrerer hvordan innovative oppstartsselskaper kan vinne frem ved å navigere løsningsorientert i spenningsfeltet mellom juss og teknologi.

Haavind bistod oppstartsselskapet Prai AS i deres sak mot Oslo kommune, og gjorde seg samtidig noen tanker om hvordan ulike aktører i praksis bremser utviklingen og vanskeliggjør gjennomføring av gode ideer.

Ideen til Prai er å digitalisere «praiing av taxi». Den tradisjonelle, «fysiske» praiingen har sine naturlige begrensninger, og Prai skal gjøre det lettere for kunden å komme i kontakt med den nærmeste taxisjåføren og bidra til lavere pris ved at appen foreslår hva kundens ønskede tur bør koste.

Hovedmålene med Prai er dermed å gjøre taxi mer attraktivt som transportmiddel og å redusere andelen tomkjøring, noe som igjen gir en miljøgevinst og forbedrer sjåførenes inntjening.

Da Prai skulle lanseres, sendte Bymiljøetaten Oslo (løyvemyndighet) ut en e-post til taxisentralene i Oslo, der Bymiljøetaten ga uttrykk for at det ville være ulovlig for taxisjåfører i Oslo å bruke en tjeneste som Prai. Dette førte til at nær samtlige sjåfører som på forhånd hadde knyttet seg til Prai, trakk seg i frykt for sanksjoner fra løyvemyndigheten.

Prai Haavind
Prai Haavind

På samme tidspunkt hadde Haavind allerede gjennomført en utredning av Prai sin rettslige stilling, og vurdert tjenesten som lovlig. På denne bakgrunn tok vi, i samråd med Prai, ut begjæring om midlertidig forføyning med påstand om at Oslo kommune skulle kjennes uberettiget til å forfølge taxisjåfører for bruk av Prai.

«Når teknologien og utviklingen utfordrer tradisjonell oppfatning av dagens situasjon, ser vi på saken fra alternative vinkler og jobber sammen med kundene våre for å finne de beste løsningene. Neste generasjons selskaper skal bidra til samfunnsutviklingen, og da gjør vi det vi kan for å hjelpe dem navigere et ofte komplisert lovverk.» Rasmus Asbjørnsen, partner og prosedyreadvokat

Med den erfarne prosedyreadvokaten Rasmus Asbjørnsen i førersetet, gjorde advokatfullmektig Mathias Karlsen Hauglid og teamet til Haavind gjeldende at Bymiljøetatens e-post i praksis utgjorde et forbud mot Prai, og at kommunen ikke hadde noe rettslig grunnlag for et slikt forbud.

Prai skal også anses som en «informasjonssamfunnstjeneste» slik dette er definert i e-handelsloven og underliggende EU-direktiver. Slike tjenester kan ikke underlegges nasjonal transportsektorlovgivning.

Oslo kommune anførte på sin side at Prai er en form for organisert formidling av drosjeturer, og at slik organisert formidling er forbeholdt drosjesentraler. Kommunen gjorde gjeldende at Prai må anses som en transporttjeneste, og ikke en «informasjonssamfunnstjeneste».

Prai Haavind haavindtech
Prai Haavind haavindtech

«Spørsmålet om det foreligger lovgrunnlag for å «forby» bruk av Prai må derfor vurderes på grunnlag av et regelverk som er laget for en annen tid, uten de nye teknologiske løsningene som nå er tilgjengelige. Dette forholdet tilsier etter rettens syn at det ved vurderingen av om lovgrunnlag foreligger særlig må sees hen til hvilke formål som drosjeregelverket skal ivareta og om disse formålene motvirkes eller fremmes ved at applikasjoner, slik som Prai, tillates brukt.» [fra kjennelsen i Oslo byfogdembete]

I kjennelsen fra Oslo byfogdembete får Prai medhold i at kommunen ikke har påvist noe rettslig grunnlag for å stoppe Prai. I en grundig og god kjennelse peker retten på at Prai gir en rekke samfunnsmessige fordeler, samtidig som de kontrollhensyn som yrkestransportlovgivningen bygger på er ivaretatt. Retten vurderte ikke forholdene knyttet til EU-retten.

Saken illustrerer hvordan innovative oppstartsselskaper kan oppleve å bli motarbeidet. Denne typen utfordringer vil vi i større grad stå overfor etter hvert som samfunnet digitaliseres.

Med en løsningsorientert tilnærming til denne typen problemstillinger, kombinert med en god forståelse av de mulighetene som ligger i skjæringspunktet mellom juss og teknologi, jobber vi i Haavind sammen med kundene våre for å finne de gode løsningene.

Les også