Click continue to switch to the English version of our webpage.

Nye regler om konkurranseklausuler i arbeidsforhold

Arbeids- og sosialdepartementet har nylig lagt frem et forslag til endringer i arbeidsmiljøloven og avtaleloven. Reglene omfatter bestemmelser om konkurranse-, kunde- og rekrutteringsklausuler i tilknytning til arbeidsforhold og kommer i tillegg til de foreslåtte endringer som regjeringspartiene ble enige om 12. mars 2015.

Arbeids- og sosialdepartementet har nylig lagt frem et forslag til endringer i arbeidsmiljøloven og avtaleloven. Reglene omfatter bestemmelser om konkurranse-, kunde- og rekrutteringsklausuler i tilknytning til arbeidsforhold og kommer i tillegg til de foreslåtte endringer som regjeringspartiene ble enige om 12. mars 2015.

«Forslaget bidrar til klargjøring på et viktig område i det praktiske liv. Departementet har foretatt en avveining av hensynet til den enkelte arbeidstaker, bedriftens behov for å beskytte sin konkurransesituasjon og samfunnshensyn. Med en lovfesting er vilkårene og rammene for adgangen til å avtale begrensninger blitt tydeligere.

Arbeidsgiveres adgang til å inngå konkurranseklausuler blir på flere måter mer begrenset enn før. Forslaget vil få stor praktisk betydning for allerede inngåtte og fremtidige arbeidsavtaler i alle bransjer. Flere eksisterende konkurransebegrensende avtaler må vurderes og tilpasses de nye reglene», sier advokatene Sten Foyn og Rajvinder Bains i Haavinds arbeidslivsavdeling.

Det avgjørende og overordnede prinsippet i proposisjonen er at konkurranseklausuler bare skal være gyldige i den grad arbeidsgiver har et særlig behov for vern mot konkurranse når klausulen gjøres gjeldende. Hvorvidt grunnvilkåret om «særlig behov» er oppfylt, avgjøres etter en skjønnsmessig vurdering. Forarbeidene angir noen momenter, men disse er ikke uttømmende.

Departementet foreslår i tillegg å lovfeste følgende vilkår:

  • Avtale om konkurranseforbud/konkurranseklausul må være inngått skriftlig i arbeidsavtalen eller senere
  • Klausulen må gi arbeidstaker krav på kompensasjon
  • Konkurranseforbud kan ikke avtales for mer enn ett år fra opphør av arbeidsforholdet
  • Arbeidsgiver må ha gitt arbeidstaker en skriftlig redegjørelse, om, og i hvilken grad en avtalt klausul gjøres gjeldende
  • Arbeidstaker kan be om en slik redegjørelse på ethvert tidspunkt i arbeidsforholdet, og fristen for å gi redegjørelsen er fire uker fra forespørsel. En redegjørelse vil være bindende for arbeidsgiver i tre måneder, eller ut oppsigelsestiden ved en oppsigelse fra en av partene.

Vilkårene om skriftlig avtale om konkurranseklausul og skriftlig redegjørelse er absolutte gyldighetsvilkår. Derimot medfører ikke fravær av lovens øvrige vilkår nødvendigvis ugyldighet. Departementet viderefører i stedet en «sensuradgang» der konkurranseklausulen helt eller delvis kan settes til side, slik domstolene også kan i dag. En avtalt konkurranseklausul kan som hovedregel sies opp av arbeidsgiver så lenge et arbeidsforhold består.

Videre fremgår det blant annet i forslaget at dersom oppsigelse skyldes arbeidsgivers eller virksomhetens forhold, kan konkurranseklausulen ikke gjøres gjeldende. Dette er i samsvar med dagens praksis. De nevnte vilkårene skal langt på vei gjelde også for klausuler som begrenser arbeidstakers adgang til å kontakte arbeidsgivers kunder etter at arbeidsforholdet er avsluttet. En kundeklausul kan derfor etter forslaget bare omfatte kunder som arbeidstaker har hatt kontakt med, eller ansvar for, det siste året.

Departementet definerer den siste kategorien – rekrutteringsklausuler – som en avtale mellom arbeidsgiver og andre virksomheter som hindrer eller begrenser arbeidstakers muligheter til å ta ansettelse i annen virksomhet. På dette området foreslås det et forbud mot rekrutteringsklausuler som avtales mellom virksomheter, men med unntak for situasjoner der det forhandles om, eller gjennomføres, virksomhetsoverdragelse mellom to eller flere virksomheter. Avtale om rekrutteringsklausuler mellom arbeidsgiver og arbeidstaker reguleres ikke i proposisjonen. Virksomhetens øverste leder kan unntas fra de nye reglene om konkurranse- og kundeklausuler dersom vedkommende i skriftlig avtale har sagt fra seg sine rettigheter mot avtale om etterlønn. Denne adgangen eksisterer også i dag for de øvrige reglene om opphør av arbeidsforhold, jf. arbeidsmiljøloven § 15-16.

Hva skjer med avtaler som allerede er inngått?

For avtaler inngått før lovens ikrafttredelse, foreslås det overgangsregler slik at de nye reglene først vil få virkning ett år etter loven trer i kraft . En overgangsperiode på ett år skal gi partene mulighet til å tilpasse allerede eksisterende avtaler om konkurranse-, kunde- og rekrutteringsklausuler. Etter overgangsperioden vil tidligere inngåtte konkurranseklausuler være underlagt de nye lovreglene.

Les også