Click continue to switch to the English version of our webpage.

Nye regler for havbruk

Nærings- og fiskeridepartementet har nylig vedtatt en rekke endringer i driftsregelverket for akvakultur.

Formålet med endringene er ifølge departementet økt bærekraft i havbruksnæringen. Blant endringene er innskjerpelser og konkretisering av krav til vare- og tjenesteleverandører og utvidede, oppdaterte regler om ved bruk og utslipp av legemidler og forbudssoner rundt akvakulturanlegg til havs. Departementet har også utvidet antallet lovbestemmelser hvor Fiskeridirektoratet kan ilegge overtredelsesgebyr.

For vare- og tjenesteleverandører innebærer endringene at det er inntatt nye bestemmelser i akvakulturdriftsforskriften som stiller krav til kompetanse, journalføring, beredskapsplan, risikovurdering og krav om melding ved rømming eller mistanke om rømming til Fiskeridirektoratet og til innehaver av akvakulturtillatelse.

I høringsrunden fikk forslagene både støtte og en viss kritikk. Litt overordnet ble det i en kritisk retning, blant annet av Regelrådet, pekt på at rekkevidden av de nye bestemmelsene er uklare, herunder hvem de er ment å treffe av vare- og tjenesteleverandørene. Den endelige forskriften ser i liten grad ut til å ta opp i seg disse bekymringene, hvilket kan gi opphav til en del uklarheter i tiden fremover.

Både for legemidler og kjemikalier er det nå inntatt et generelt aktsomhetskrav og krav om risikovurdering ved bruk og utslipp. Når det gjelder tømming av vann som er tilsatt legemidler, er det inntatt avstandskrav til rekefelt og/ eller gytefelt, og også her krav om risikovurdering. Badebehandling med legemidler i akvakulturanlegg som ligger i rekefelt og/eller gytefelt eller nærmere enn 500 meter fra disse, må foretas i brønnbåt og behandlingsvannet må transporteres bort fra anlegget. Fra 1. januar 2023 vil det også komme krav om melding av en rekke data til Fiskeridirektoratet i forbindelse med tømming av badebehandlingsvann som skjer andre steder enn ved akvakulturanlegget.

Ellers fortsetter myndighetene forsiktig å berede grunnen for havbruk til havs med enkelte nye bestemmelser. Selv om laksetildelingsforskriften aldri har «stengt» for søknader utenfor plan- og bygningslovens virkeområde, er det nå i laksetildelingsforskriften og andre tildelingsforskrifter tatt inn at Fiskeridirektoratet skal behandle søknader om tillatelser til akvakultur utenfor 1 nautisk mil utenfor grunnlinjen. Det er også inntatt bestemmelser om forbud mot å ferdes og å drive fiske nærmere enn 500 m rundt stasjonære anlegg til havs i akvakulturdriftsforskriften.

Departementet har ellers fastsatt et forbud mot sleping av produksjonsenheter med fisk.

De fleste endringene trer i kraft straks, hvilket gir aktørene usedvanlig kort tid til å tilpasse seg regelverket. Innrettingshensyn tilsier normalt at nye driftskrav bør tre i kraft noe frem i tid, og særlig bør det gjelde når kravene underlegges et sanksjonsregime, slik departementet har valgt å gjøre her for flere av bestemmelsene.

Forskriftsendringene er blant annet tilgjengelig på Fiskeridirektoratets nettsider.