Click continue to switch to the English version of our webpage.

Nye regler for gjennomskjæring – skatteplikt for aksjesalg etter fisjon

Finansdepartementet benytter revidert nasjonalbudsjett til å innskjerpe skattereglene om aksjesalg etter fisjon. Det uttales her at den praksis som ble etablert ved ConocoPhillips-dommen, kun gjelder for overføring av fast eiendom, ikke ved overføring av andre typer eiendeler eller virksomhet.

Finansdepartementet benytter revidert nasjonalbudsjett til å innskjerpe skattereglene om aksjesalg etter fisjon. Det uttales her at den praksis som ble etablert ved ConocoPhillips-dommen, kun gjelder for overføring av fast eiendom, ikke ved overføring av andre typer eiendeler eller virksomhet.

Les mer om dommen her.

Dette er ikke et forslag som skal vurderes av Stortinget. Departementet legger uten videre til grunn at omgåelsesregelen («gjennomskjæring») kan benyttes når annet enn fast eiendom overdras «på tilsvarende vis» som i ConocoPhillips-dommen.

Departementet mener altså at dersom et selskap fisjonerer ut andre typer eiendeler eller virksomhet og deretter selger aksjene i det rendyrkede selskapet, så kan transaksjonen etter omstendighetene bli skattepliktig. Stikk i strid med klare retningslinjer fastsatt og opprettholdt av Skattedirektoratet siden 31. mars 2014, og som «alle» trodde skulle opprettholdes også etter 1. januar 2020.

Tatt på ordet gis innskjerpelsen ikke bare umiddelbar virkning, men tilbakevirkning fra 1 januar 2020.

Innskjerpelsen kan lett oppfattes som en «tilsnikelse» fra departementets side. I brev av 13. juni 2019 stilte nemlig finanskomiteen følgende spørsmål til departementet:

I hvilken grad vil lovfesting av en generell omgåelsesregel som foreslått i Prop. 98 L (2018-2019) kunne medføre endring av rettstilstanden for transaksjoner som omhandlet i Rt. 2014. s 227?

Til dette svarte departementet at det kan «… være grunnlag for å videreføre den praksis som er etablert gjennom dommen» og at «… dersom en ønsker å presisere at den etablerte rettstilstanden opprettholdes, kan dette eventuelt klargjøres gjennom en komitemerknad».

Under henvisning til departementets brev, konkluderte Finanskomiteens flertall at det ikke var grunn til å endre «… den praksis som er etablert for denne typen transaksjoner» og at «… rettstilstanden for denne type transaksjoner ikke vil bli endret».

Det er sjelden særlig tvilsomt at seks års praksis basert på klare uttalelser fra Skattedirektoratet, i bindende forhåndsuttalelser og Skatte-ABC anses som en «etablert rettstilstand».

Departementet mener nå likevel at finanskomiteen har uttalt seg «uklart». Etter oppramsning av momenter som departementets mener tilsier at omgåelsesregelen bør kunne benyttes, konkluderes at finanskomiteen med «… den praksis som er etablert for denne type transaksjoner» nok sikter til «høgsterettspraksis og det som vart behandla i høgsterettsdommen (overføring av fast eigedom)». Og altså ikke den (mer skattytervennlige) praksis som Skattedirektoratet har gitt klar anvisning på siden 2014.

Departementets umiddelbare og ikke-varslede praksisendring står i sterk kontrast til næringslivets behov for forutberegnelige skatteregler for planlagte og gjennomførte transaksjoner. Finanskomiteen bør snarest avklare sitt syn på dette spørsmålet.

Kontakt oss

Les også