Nye regler for eiendoms­meglere

Fra og med 1. juli må meglerbransjen forholde seg til flere nye regelendringer.

Fra og med 1. juli må meglerbransjen forholde seg til flere nye regelendringer.

Krav til å stille sikkerhet og innhold i klientkontoavtalen
Ifølge eiendomsmeglingsloven må eiendomsmeglingsforetak og advokater som driver eiendomsmegling, ha en forsikring som dekker det ansvar de kan pådra seg i forbindelse med eiendomsmeglingsvirksomheten. Fra 1. juli 2015 blir kravet til å stille sikkerhet for eiendomsmeglingsforetak økt fra 30 millioner til minimum 45 millioner kroner. Samtidig blir ansvaret som kan begrenses med avtale, satt opp fra 10 millioner til 15 millioner per formidling pr skadelidte.

Regelendringen har sammenheng med at eiendomsprisene har økt betraktelig siden kravene til sikkerhetsstillelse sist ble endret i 2007. Omsetningsvolumet har også økt. Departementet ønsker på denne måten å sikre forbrukerne bedre beskyttelse dersom eiendomsmeglingsforetaket ikke klarer å dekke tap i forbindelse med eiendomshandler.

Videre vil det etter 1. juli 2015 bare være fagansvarlig i foretaket som kan disponere klientmidlene. Fagansvarlig kan gi fullmakt til andre, men vil likevel være ansvarlig for disponeringen. Hensikten med forskriftsendringen er å forebygge uautoriserte uttak fra klienkontoer. Det vil også bli stilt strengere krav til innholdet i kontoavtalen mellom eiendomsmeglingsforetaket og finansinstitusjonen. Eiendomsmeglingsforetaket må blant annet sørge for at finansinstitusjonen har forpliktet seg til å kontrollere at det ikke blir etablert fullmaktsforhold som er i strid med regelverket og at opphør av disposisjonsfullmakter blir registrerte.

Salg av boliger under oppføring
Ved oppføring av nye boliger selges i noen tilfeller rettighetene til boligene («kontraktsposisjoner») videre før boligene er ferdigstilt. Med virkning fra 1. juli 2011 ble det i avhendingslova fastsatt at avtaler om videresalg av slike kontraktsposisjoner der selgeren er forbruker, ikke skal anses som salg av fast eiendom. Slike avtaler reguleres av kjøpsloven som salg av fordringer.

Fra 1. juli 2015 gjelder særlige regler om eiendomsmeglers plikter ved slike oppdrag hvor selger er forbruker (ny § 1-5 i forskrift 23. november 2007 nr. 1318 om eiendomsmegling). Ifølge de nye reglene skal megler gjøre det tydelig for potensielle kjøpere at handelen gjelder en kontraktsposisjon, og ikke selve eiendommen. Meglers opplysningsplikt omfatter all markedsføring av eiendommen og salgsoppgaven. Det er også fastsatt særlige regler i eiendomsmeglingsforskriften om journalføring og om hvordan megler skal gjennomføre oppgjør for slike handler. Blant annet skal megler påse at kjøperen har fått rettsvern til boligen før vederlaget for kontraktsposisjonen kan disponeres på vegne av selgeren.

Forskriftsendringene bygger på et forslag fra Finanstilsynet tilbake i 2011. Finanstilsynet så et tydelig behov for bedre informasjon ovenfor kjøpere av slike kontraktsposisjoner, samt behovet for sikring av kjøpers rettigheter.