Click continue to switch to the English version of our webpage.

Krev omgjøring av vedtak om gjennom­skjæring av skattefri fisjon

Høyesterett kom i den ferske ConocoPhilips-dommen til at det ikke var grunnlag for skattemessig gjennomskjæring av en fisjon som fant sted i nær sammenheng med et salg av aksjer. Hvilke rettigheter gir dette for andre foretak som allerede har blitt skattlagt på basis av slik gjennomskjæring?

Høyesterett kom i den ferske ConocoPhilips-dommen til at det ikke var grunnlag for skattemessig gjennomskjæring av en fisjon som fant sted i nær sammenheng med et salg av aksjer. Hvilke rettigheter gir dette for andre foretak som allerede har blitt skattlagt på basis av slik gjennomskjæring?

Dommen er i liten utstrekning knyttet opp til spesielle omstendigheter ved saken, og går klart på tvers av skatteetatens praksis og uttalte rettsoppfatning. Skattekontoret har som utgangspunkt plikt til å rette opp vedtak som er basert på feil rettsoppfatning.

Nedenfor presenteres de mest aktuelle typetilfellene og hvilke muligheter som da kan foreligge:

1. Endring varslet – vedtak foreligger ikke ennå

Send innsigelse til skattekontoret snarest! Man burde kunne forvente at skattekontoret da vil trekke saken. Men foretaket bør likevel snarest mulig følge opp saken overfor skattekontoret – i tilfelle saken ligger klar for utsendelse, saksbehandleren ikke har fått med seg betydningen av dommen, etc. Det er som regel best å stanse saken før vedtak foreligger.

2. «Ferskt» vedtak – klagefristen ikke utløpt

Her gir løsningen seg selv: Påklag vedtaket innen fristen.

3. Vedtak foreligger – klagefristen er utløpt

Send klage likevel!

Skattekontoret har i utgangspunktet plikt til å rette opp vedtak som viser seg å være basert på en feil rettsoppfatning. Lignings-ABC foreskriver at dersom en bestemmelse i skattelovgivningen som følge av en domstolsavgjørelse blir tolket på en annen måte enn det ligningsmyndighetene tidligere anså for å være riktig, så skal endring som utgangspunkt tillates dersom klagen fremmes innen tre år etter inntektsåret.

Dette innebærer at skattekontoret som utgangspunkt har plikt til å endre et vedtak basert på en gjennomskjæring av en fisjon som fant sted i inntektsåret 2011, 2012 eller 2013. Skattekontoret foretar ikke slike endringer av eget initiativ. Klage/begjæring om gjenopptakelse av ligning bør derfor utarbeides og sendes.

Det vil trolig være vanskeligere å få gjennomslag for endring av vedtak om gjennomskjæring som gjelder inntektsåret 2010 eller tidligere. Man bør likevel vurdere å begjære gjenopptakelse dersom det dreier seg om en tilstrekkelig stor skattebelastning.

4. Vedtaket påklaget – men ble avslått i klagenemnda

Her bør man ta ut søksmål såfremt ikke søksmålsfristen er oversittet. Søksmålsfristen er seks måneder fra skatteklagenemndas vedtak.

Det kan etter omstendighetene også foreligge mulighet for overprøving i Riksskattenemnda. Dette må vurderes i det enkelte tilfellet.

5. Saken tapt ved dom

Foreligger dom der ankefristen ikke er utløpt, bør saken selvsagt påankes.

Er dommen rettskraftig, vil videre forfølgning av saken vanligvis være krevende, selv om man i ettertid kan påvise at dommen bygger på feil rettsanvendelse.

Hvordan kan Haavind bistå?

Haavind kan bistå med avklaringer, utarbeidelse av klage og eventuelt ved søksmål. Vi har omfattende erfaring med rådgivning og sakførsel på skattemessige forhold knyttet til fisjoner og transaksjoner som vedrører både fast eiendom og andre verdier.
Ta gjerne kontakt med Espen Nordbø på e.nordbo@haavind.no eller tlf +47 489 90 055

Fakta

Næringseiendom er i dag som oftest eid i dedikerte eiendomsselskaper. Dette gjør at overdragelser kan skje ved overføring av aksjer i stedet for overføring av eiendom direkte. Partene unngår da både gevinstbeskatning og dokumentavgift.
Etablering av slike selskaper finner typisk sted ved skattefri fisjon. Skatteetaten har imidlertid helt siden 2005 nektet skattefritak der eiendomsselskapet er etablert eller «ryddet» i nær sammenheng med en overdragelse av aksjer. Høyesterett synes nå å ha fastslått at den omstendighet at slik etablering eller «rydding» gjennomføres som ledd i en transaksjon, ikke er en illojal utnyttelse av skattereglene og derfor ikke representerer et grunnlag for skattemessig gjennomskjæring.
Vi gjør oppmerksom på at Skattedirektoratet ennå ikke har uttalt seg om dommen. Det kan hende de vil forsøke å innskrenke dens virkeområde. Man bør likevel ikke avvente slik kommentar dersom en av de her nevnte fristene nærmer seg.

Se også artikkel i Estate, «Snur opp ned på etablert praksis».

Les også