Click continue to switch to the English version of our webpage.

Konsesjonsloven og boplikten foreslås opphevet

Den 15. oktober 2014 sendte Landbruks- og matdepartementet ut på høring et forslag om å oppheve konsesjonsloven, og enkelte bestemmelser i odelsloven om boplikt. Forslaget innebærer at det ikke blir plikt til å søke konsesjon ved overtakelse av fast eiendom. Det innebærer videre at alle regler om boplikt ved overtakelse av fast eiendom oppheves. Forslaget omfatter både regler om boplikt på landbrukseiendom og kommunale forskrifter om nedsatt konsesjonsgrense (nullgrense) i kommunene.

Den 15. oktober 2014 sendte Landbruks- og matdepartementet ut på høring et forslag om å oppheve konsesjonsloven, og enkelte bestemmelser i odelsloven om boplikt. Forslaget innebærer at det ikke blir plikt til å søke konsesjon ved overtakelse av fast eiendom. Det innebærer videre at alle regler om boplikt ved overtakelse av fast eiendom oppheves. Forslaget omfatter både regler om boplikt på landbrukseiendom og kommunale forskrifter om nedsatt konsesjonsgrense (nullgrense) i kommunene.

Innholdet i høringsforslaget

Landbruks- og matdepartementet foreslår at konsesjonsloven oppheves i sin helhet uten å bli erstattet av andre regler. Departementets forslag innebærer at erverv av fast eiendom ikke lenger vil være betinget av tillatelse (konsesjon) fra det offentlige. Forslaget innebærer videre at det ikke vil være boplikt ved erverv av landbrukseiendom, og at det heller ikke kan fastsettes forskrift om nedsatt konsesjonsgrense (såkalt nullgrense). Departementet mener ut fra hensynet til et enhetlig regelverk at også bestemmelsene om boplikt i odelsloven må oppheves.

Bakgrunnen for forslaget om å oppheve konsesjonsloven og boplikten
Bakgrunnen for høringsforslaget er at reglene om konsesjon og boplikt innskrenker eierens rådighet over eiendommen sin. Høringsforslaget styrker den private eiendomsretten, og gjør det enklere å få omsatt eiendom mellom private.
I høringsforslaget er det vist til at konsesjonslovens bestemmelser kan virke prisdempende og begrense selgers vilje til å legge eiendommen ut for salg i et åpent marked. Dette kan blant annet få som følge at rekrutteringen til næringen svekkes, og at det kan være vanskelig for aktive næringsutøvere å få kjøpe tilleggsjord. Dette kan på sikt svekke mulighetene for effektiv og rasjonell landbruksdrift. Gjeldende bestemmelser kan også dempe investeringslysten og derved svekke driftsgrunnlaget på en del eiendommer.

Høringsforslaget bygger opp om målene i regjeringens politiske plattform.

Vern om landbrukets produksjonsarealer
I høringsnotatet fremgår det at departementet mener at arbeidet med å verne om landbrukets produksjonsarealer er viktig. Dette er også i tråd med regjeringens politiske plattform.

Opphevelsen av konsesjonsloven endrer ikke dette, idet vern om landbrukets produksjonsarealer per i dag i all hovedsak sikres gjennom reglene i plan- og bygningsloven og bestemmelsene om omdisponering og deling i jordloven. Også reglene om driveplikt i jordloven bidrar til å opprettholde landbrukets produksjonsarealer. Disse bestemmelsene berøres ikke av departementets høringsforslag.

Spørsmål knyttet til ikrafttredelse

Av høringsforslaget fremgår det at en konsesjonssøknad som ikke er endelig avgjort når oppheving av konsesjonsloven trer i kraft, vil falle bort.

Når det gjelder vilkår knyttet til konsesjon som er innvilget etter dagens regler, finner departementet det nødvendig å skille mellom vilkår som direkte tilgodeser en tredjepart, og de som ikke gjør det.

Vilkår som ikke direkte tilgodeser en tredjepart, typisk vilkår om boplikt, vil falle bort når konsesjonsloven oppheves.

Vilkår knyttet til konsesjon som gir fordeler til bestemte personer, typisk vilkår om salg av tilleggsjord til navngitte personer, må fortsatt gjelde. Er det ikke klart hvem som vil få fordel av vilkåret, kan det i forbindelse med ikrafttredelsen også fastsettes at slike vilkår faller bort ved oppheving av konsesjonsloven. Et eksempel er vilkår om salg av tilleggsjord «til nabobruk».

Høringsfrist

Høringsfristen er satt til 15. januar 2015.

Det blir spennende å følge utfallet av landbruks- og matdepartementets høringsforslag og den videre utviklingen av landbrukslovgivningen. Regjeringen har allerede foreslått å oppheve priskontrollen i konsesjonsloven (Prop. 124 L (2013 – 2014)).

Les også