Click continue to switch to the English version of our webpage.

Finansregulatorisk

Våre erfarne advokater bistår og rådgir en rekke norske og utenlandske finansinstitusjoner.

Våre erfarne advokater bistår og rådgir en rekke norske og utenlandske finansinstitusjoner, herunder banker, kredittforetak, forsikringsforetak, verdipapirforetak, betalingstjenesteleverandører, forvaltningsselskaper, infrastrukturforetak, pensjonskasser, fintechselskaper, tilbydere av virtuelle valutatjenester, samt agenter og formidlere, og andre aktører i finansbransjen.

Finansielle tjenester og tilhørende regelverk utvikler seg kontinuerlig, og vi etterstreber å være i forkant av nye rettslige og regulatoriske rammevilkår, i tett samarbeid med våre klienter.

Vi løser kompliserte problemstillinger samtidig som vi leverer klare og praktiske råd, og bistår klienter innen alle finansregulatoriske områder.

Våre eksperter på kapitalforvaltning hjelper klienter som møter krav om overlegen avkastning fra sine investorer med å implementere optimale økonomiske, regulatoriske og kommersielle strategier.

Vi har bransjekunnskapen til å forstå våre klienters behov og har bred erfaring med alle typer fond – UCITS, verdipapirfond og alternative investeringsfond – blant annet aksjefond, obligasjonsfond, pengemarkedsfond, infrastrukturfond, eiendomsfond, impactfond, private equity fond og venturefond.

Vår finansregulatoriske gruppe arbeider også jevnlig med regelverket om bærekraftig finans, og bistår finansinstitusjoner med å tolke og implementere regelverket i sin virksomhet.

Vi bistår med

Finansregulatorisk

 • Etablering, strukturering og konsesjonssøknader
 • Rammevilkår
 • Rutinehåndbøker, herunder anti-hvitvasking
 • Compliance og risikostyring
 • Prosjekter innen regulatoriske endringer
 • Verdipapirhandel og megling
 • Markedsadferd
 • Nye betalingsprodukter og -tjenester
 • Clearing og oppgjørsfunksjoner
 • Grensekryssende virksomhet ut av og inn i Norge
 • Tilsyn, granskning og sanksjoner fra offentlige myndigheter

Kapitalforvaltning

 • Etablere nye kapitalforvaltningsforetak, herunder rådgivning knyttet til stiftelse og styringsdokumentasjon (for eksempel aksjonæravtaler og insentivprogrammer), samt bistand med konsesjonssøknader
 • Strukturere fond, herunder utarbeidelse av nødvendig dokumentasjon (for eksempel term sheets, tegningsblanketter, aksjonæravtaler og forvaltningsavtaler)
 • Markedsføring og distribusjon til profesjonelle og ikke-profesjonelle investorer, både nasjonalt og grensekryssende ut av og inn i Norge, herunder bistand med søknad om markedsføringstillatelser
 • Problemstillinger knyttet til regulatorisk og compliance nasjonalt og i EU
 • Problemstillinger knyttet til ESG (miljø, samfunn og selskapsstyring) som gjelder for fond, forvalter og investorer
 • Depottjenester