Click continue to switch to the English version of our webpage.

Environmental, Social and Governance (ESG)

Bærekraft (miljø, samfunn og selskapsstyring – ESG) er i dag en viktig del av moderne forretningsdrift. Lover og regler fra nasjonale og internasjonale institusjoner har gjort disse til en viktig del av selskapers risikovurderinger, årlige rapportering og forretningsdrift. Det er lett å trå feil i det yrende regelverket og mange undervurderer kravene som nå stilles til bærekraftig investering og beslutning

Investorer og selskaper har ulike behov og prosesser som ligger til grunn for sine investeringsbeslutninger. I tillegg til juridisk due diligence, gjøres ofte en ESG due diligence, hvor forhold relatert til miljø, samfunn og selskapsstyring gjennomgås. 

Vi bistår med å få oversikt over hvilken betydning EUs nye klassifiseringssystem vil få for din virksomhet og hvilke sektorspesifikke krav og terskelverdier som gjelder. Samtidig tilbyr vi bistand i forbindelse med taksonomivurdering av porteføljen og virksomheten. 

Vi bistår virksomheter med å få oversikt over regler og bestemmelser som krever ESG-rapportering. Blant annet kan vi bistå med å forstå rapporteringskravene i regnskapsloven og Non-Financial Reporting Directive (NFRD), og kravene som kommer i forbindelse med Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), EUs taksonomi og offentlighetsforordningen. 

Vi kan blant annet hjelpe våre klienter med aspekter ved bærekraftig finansiering, inkludert ESG-tilknyttede lån, bærekraftsrelaterte eller «grønne» lån, bærekraftig forsyningskjedefinansiering og finansiering av energiomstilling og fornybar energi-prosjekter. 

Vi konsulterer selskaper om ESG strategier i forbindelse med børsnotering, inkludert krav til rutiner, styringsstrukturer og kompensasjonspakker. 

Samfunnsansvar og krav til bærekraftig forretningsdrift var lenge forbeholdt markedsavdelinger i næringslivet. De siste årene har vi imidlertid sett et taktskifte i retning av at konkrete lover og regler legger begrensninger på selskapers faktiske drift, samt gir grunnlag for nye rapporteringskrav og risikoelementer. 

Vi bistår våre klienter med å navigere i den fremvoksende rettstilstanden nasjonalt og internasjonalt på områder som investering, rapportering og strategi. Vi tar et tydelig leveranserettet perspektiv på våre klienters behov innen samfunnsansvar og bærekraft. Vi hjelper dem med å løse problemer og med å forutse risiko. ESG blir stadig mer som tradisjonell rett, og bør behandles som det. 

Vi hjelper samtidig våre klienter med å avdekke forretningsmuligheter som følger i kjølvannet av det tiltagende søkelyset på ESG. I rette hender kan satsning på ESG generere langsiktig avkastning og positiv samfunnsmessig innvirkning. 

Våre advokater er strategiske sparringpartnere og rådgivere til klienter i alle bransjer. De yter bistand til å manøvrere i et komplekst nett av regler på tvers av ulike jurisdiksjoner, samt økende bransjeledelse og regulatorisk kontroll. I tillegg spiller risiko for omdømme- og søksmålsrisiko inn. 

Vi bistår med

  • ESG due diligence 
  • Taksonomi-vurdering
  • ESG-rapportering 
  • Bærekraftige Investeringer 
  • Børsnoteringer