Click continue to switch to the English version of our webpage.

“Forum for praktisk prosess” er etablert!

Haavind samlet 6. februar landets fremste prosedyreadvokater, voldgiftsdommere og embetsdommere til tidenes første “Forum for praktisk prosess”.

Haavind samlet 6. februar landets fremste prosedyreadvokater, voldgiftsdommere og embetsdommere til tidenes første “Forum for praktisk prosess”.

Forumet er ment å være en arena hvor alle som jobber mye med prosess og tvisteløsning, kan møtes på tvers av firma og spesialiseringer, for å drøfte felles utfordringer.

Arrangementet fikk svært god oppslutning, og vi er veldig takknemlige for at så mange tok veien til Bygdøy Alle 2.

Den faglige delen bestod av to aktuelle tema, «Ny teknologi i tvisteløsning» og «Mangfold i retten».

«Ny teknologi i tvisteløsning»

I det første panelet stilte vi spørsmålene; Hvilke muligheter og utfordringer medfører digitaliseringen for håndteringen av rettssaker? Hvilke verktøy er tilgjengelige og hvordan bruker vi dem mest mulig effektivt? Panelet drøftet temaet fra tre definerte perspektiv, og det var liten tvil om at digitalisering i bransjen er kommet for å bli.

Ola Nisja, Wikborg Rein, ledet sesjonen, som ellers bestod av følgende;

  • Stephan Jervell, Wiersholm (advokat- og voldgiftsperspektivet)
  • Tolle Stabell, Regjeringsadvokaten (advokatperspektivet)
  • Ida Skirstad Pollen, Borgarting (dommerperspektivet)

«Mangfold i retten»

En engasjert og svært positivt ladet diskusjon om teknologi i bransjen måtte gi plass for neste tema.

Vi stilte spørsmålene; Har det noen betydning – og i så fall hvilken – hvordan prosedyreteam og dommerpanel settes sammen? I hvilken grad bør en f.eks. ta hensyn til ulik alder, erfaringsbakgrunn, og kjønnsbalanse ved oppnevnelse av voldgiftsdommere eller når prosedyrelaget skal opprettes?

Også her ble temaet kommentert fra tre ulike perspektiv, og det er hevet over enhver tvil om at panelet var enige i at flere kvinner må inn i partnerskapet, og at det er kundene som sitter med den største makten til å påvirke.

Panelet ble ledet av Therese Steen, Borgarting, som hadde med seg følgende panelister:

  • Anders Chr. Ryssdal, Glittertind (advokatperspektivet)
  • Maria Ervik Løvold, DnB (kundeperspektivet)
  • Anja Håvedal Ipp, Stockholm Chamber of Commerce (voldgiftsperspektivet)

Som vertskap for forumet vil vi i Haavind benytte anledningen til å takke alle de involverte og de fremmøtte. Deres engasjement bandt sammen et meget solid faglig program og skapte nettopp den rammen vi ønsket over arrangementet.

Vi planlegger allerede neste samling, og ser frem til gode og interessante diskusjoner i tiden fremover.

Les også