Click continue to switch to the English version of our webpage.

Forslag til oppmykning av aksjeloven

Forslag til oppmykning av aksjeloven sin begrensing på målselskapssikkerhetsstillelse eller utlån av overskuddsmidler.

Forslag til oppmykning av aksjeloven sin begrensing på målselskapssikkerhetsstillelse eller utlån av overskuddsmidler.

Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) har send på høring et oppmykningsforslag til aksjeloven § 8‑10. Dette er bestemmelsen som begrenser målselskaps medvirkning til oppkjøp ved at de stiller pantesikkerhet eller låner ut penger.

Forrige oppmykning i 2013 har ikke i tilstrekkelig grad har fungert som tilsiktet. Blant annet har omfanget av dispensasjonssøknader vært større enn NFD antok før regelendringene, og fra bransjeaktører har NFD fått innspill om at reglene har vært for rigide til at endringen har hatt praktisk betydning.

De viktigste forslagene er:

  • det gjøres et generelt unntak for oppkjøp som gjøres av AS og ASA
  • eiendomsselskaps-forskriften oppheves,
  • dispensasjonsadgang for departementet bortfaller.

Høringsfristen er 5. april 2016, og man kan håpe at Stortinget kan behandle et lovforslag før sommerferien.

Det foreslås ikke en tilsvarende oppmykning i selskapslovens regler for KS-er i selskapslovens § 3.17. Omdanning av KS til AS basert på skattemessig kontinuitet bør derfor vurderes, spesielt nå når dette kan skje uten dokumentavgift.

Les også