Click continue to switch to the English version of our webpage.

Etikk

Etikk blir gjerne definert som læren om moralen, med andre ord læren om rett og galt. For samfunnet generelt gjelder allmennetikken, og for advokatgjerningen spesielt gjelder yrkesetikken.

Yrkesetikken for advokater er først og fremst nedfelt i Reglene for god advokatskikk (RGA). RGA er utgangspunktet og den primære rammen for all yrkesetikk i advokatfirmaet Haavind. Høy etisk standard er en bærebjelke for vår virksomhet. Reglene for god advokatskikk er innarbeidet i vår interne etikkinstruks som gjelder for alle advokatfirmaets ansatte og partnere.

Advokatfirmaet Haavind har et eget etikkutvalg som består av tre partnere, og som har ansvar for at alle firmaets medarbeidere overholder våre etiske regler og får opplæring i etikk. Vår etikkinstruks beskriver hvordan ansatte skal opptre når man er i tvil om etiske spørsmål, og om hvordan man skal opptre hvis man får mistanke om brudd på våre etiske retningslinjer. Regler for god advokatskikk er fastsatt av Advokatforeningen.