Click continue to switch to the English version of our webpage.

Endringer i den sentrale godkjenningsordningen

Stortinget vedtok 15. juni 2015 endringer i Plan- og bygningsloven vedrørende ordningen med sentral godkjenning av foretak. Lovendringen innebærer at det skal stilles krav til foretakene med sentral godkjenning i forskrifts form, og det er ventet at endringen først vil tre i kraft når forskriften er vedtatt.

Stortinget vedtok 15. juni 2015 endringer i Plan- og bygningsloven vedrørende ordningen med sentral godkjenning av foretak. Lovendringen innebærer at det skal stilles krav til foretakene med sentral godkjenning i forskrifts form, og det er ventet at endringen først vil tre i kraft når forskriften er vedtatt.

Bakgrunnen for regjeringens forslag om endring av plan- og bygningslovens kapittel 22 vedrørende ansvarsrett, er at kravet om lokal godkjenning av foretak ble opphevet i juni 2014 etter at ESA (EFTAs overvåkningsorgan) anla sak mot Norge. Lovendringen der den lokale godkjenningen bortfaller, skal tre i kraft 1. januar 2016, og med den forsvinner et virkemiddel for kvalitet i bygg.

Med den vedtatte lovendringen er intensjonen at det skal bli enklere å være seriøs og vanskeligere å være useriøst i byggenæringen. Nye krav til foretakene skal gi større sikkerhet for kvaliteten og seriøsiteten til sentralt godkjente foretak. Formålet er å styrke sentral godkjenning som virkemiddel for kvalitet i byggetiltak gjennom å skjerpe kravene til sentralt godkjente foretak. Lovendringen er også et ledd i strategien for å bekjempe arbeidslivskriminalitet, og er ment å bygge opp under byggenæringens innsats mot useriøse foretak.

Det er vedtatt hjemmel for forskrifter slik at sentralt godkjente foretak også skal oppfylle krav til seriøsitet, i tillegg til de gjeldende kravene om faglige kvalifikasjoner. Det kan kreves dokumentert at foretakene oppfyller sentrale krav til skatte- og avgiftsbetaling, samt sentrale krav innenfor arbeidslivet, herunder krav til lønnsbetingelser og HMS. Videre er det foreslått at det kan stilles krav om at foretaket har forsikringer og om de er godkjente opplæringsbedrifter. Det åpnes for at det i forskrift kan gis lempeligere regler for søknads- og byggeprosessen for tiltak som i sin helhet forestås av foretak med sentral godkjenning. Håpet er at dette vil forenkle byggesaksprosessen samtidig som det vil være attraktivt for foretak å inneha sentral godkjenning.

For at dette skal kunne fungere i tråd med intensjonen er det en forutsetning at den sentrale godkjenningen etter endringen gir tilstrekkelig sikkerhet for at foretakene er seriøse og har de nødvendige faglige kvalifikasjoner slik at forenklingen ikke går ut over kvaliteten i byggetiltakene. Det er også vedtatt hjemmel for forskrifter om en frivillig godkjenningsordning for foretak som utfører arbeid uten krav om ansvarsrett. En slik ordning vil gjelde foretak som utfører tjenester i ROT-markedet (Rehabilitering Ombygging Tilbygg). Videre vil ordningen omfatte foretak som er underleverandører til foretak med ansvarsrett.

Les også