Click continue to switch to the English version of our webpage.

Endringer i byggherreforskriften trer i kraft fra 1. juli 2017 – elektroniske oversiktslister og HMS-kortnummer

Byggherreforskriften gir byggherren et selvstendig og overordnet ansvar for at helse, miljø og sikkerhet (HMS) på en bygge- eller anleggsplass blir ivaretatt. Vi ser nærmere på forskriften.

Byggherreforskriften gir byggherren et selvstendig og overordnet ansvar for at helse, miljø og sikkerhet (HMS) på en bygge- eller anleggsplass blir ivaretatt. Vi ser nærmere på forskriften.

Byggherreforskriften i praksis innebærer at byggherren skal sikre at pliktene som er pålagt (HMS-) koordinatoren, de prosjekterende, arbeidsgiverne (f.eks. entreprenørene) og enmannsbedriftene blir overholdt.

Alle som utfører arbeid på bygge- og anleggsplasser skal dessuten ha et HMS-kort, som inneholder opplysninger om arbeidsgiveren og dokumenterer arbeidstakerens identitet.

Byggherreforskriften § 15, om byggherrens plikter, fastsetter at det som ledd i koordineringen skal føres en oversiktsliste over alle som utfører arbeid på bygge- eller anleggsplassen. Oversiktslisten skal føres og kontrolleres daglig og inneholde opplysninger om:

  • navn og adresse på bygge- eller anleggsplassen
  • navn på byggherren
  • navn på arbeidsgivere eller enmannsbedrifter eller for innleide arbeidstakere navnet på innleievirksomheten
  • organisasjonsnummer for registreringspliktige virksomheter
  • navn og fødselsdato på alle som utfører arbeid på bygge- eller anleggsplassen

Forskriften bestemmer videre at listene skal være tilgjengelige og at de på oppfordring skal vises til arbeidsgiveren, verneombudet og Arbeidstilsynet. Listene skal oppbevares i seks måneder etter at bygge- eller anleggsarbeidet er avsluttet.

Endringene som trer i kraft 1. juli 2017 er praktisk viktige og innebærer at:

  • Oversiktslisten skal føres elektronisk
  • Listen skal inneholde HMS-kortnummeret (tidligere ID-kort) til den/de som utfører arbeid
  • Listen skal være tilgjengelig for skattemyndighetene i tillegg til arbeidsgiveren, verneombudet og Arbeidstilsynet (§ 15 annet ledd første punktum)

Arbeids- og sosialdepartementet har ved innføringen uttalt at endringene er et ledd i oppfølgingen av regjeringens strategi mot arbeidslivskriminalitet.

«Vi ser at det nye kravet om oppføring av HMS-kortnummer i oversiktslistene vil føre til at aktørene også får bedre kontroll med at de som arbeider på bygge- eller anleggsplassen faktisk har HMS-kort«, uttaler partner og advokat Sten Foyn. «Det er da ikke nødvendig å føre opp fødselsnummer, men tilstrekkelig at de elektroniske listene inneholder nummeret til HMS-kortet, noe som bidrar til økt kontroll og sikkerhet for aktørene«, fortsetter advokat Foyn.

Elektronisk føring av oversiktslister vil videre bidra til at man unngår manuelt førte lister, som ofte er uleselige. Dessuten vil elektroniske lister være lettere å oppdatere underveis, slik at kvaliteten på listene blir bedre. Ikke minst for utenlandske entreprenører, uten en stor administrasjon i Norge, innebærer forskriften imidlertid «byråkratiske» krav som kan oppfattes som byrdefulle.

Advokat Rajvinder Bains understreker videre at det er verdt å merke seg at «det etter omstendighetene kan være hjemmel for å oppbevare oversiktslistene lenger enn i de seks månedene forskriften påbyr. Typiske tilfeller kan være dersom det oppstår en rettslig tvist for domstolen, tilsynssak el. og oversiktslistene utgjør bevis«. Personopplysningsloven bestemmer imidlertid at personopplysninger ikke skal lagres lenger enn nødvendig for å gjennomføre formålet med behandlingen. «Dette må derfor vurderes konkret, i hvert enkelt tilfelle«, avslutter advokat Bains.

Les også