Ny dom i Høyesterett om nedbemanning

Høyesterett anerkjenner som en klar hovedregel at Telenor Norge kan bruke divisjon og lokasjon som utvalgskrets ved nedbemanning.

Høyesterett anerkjenner som en klar hovedregel at Telenor Norge kan bruke divisjon og lokasjon som utvalgskrets ved nedbemanning.

Dom i Telenorsaken falt i Høyesterett 29. oktober. Saken ble ført av Haavind ved Sten Foyn.

Saken ble sammen med en annen rettssak anlagt i 2017 fordi El og IT Forbundet i LO ønsket en prinsippdom på Telenor Norges bruk av divisjon og lokasjon som utvalgskrets ved de jevnlige omstillingene og nedbemanningene selskapet foretar.

I dette ligger det at ansatte som sitter i stillinger som fjernes ved en omstillingsprosess kun sammenlignes med andre ansatte i samme divisjon og på samme lokasjon. Arbeidstakeren som gikk til sak var derfor bare sammenlignet med andre ansatte i Divisjon Business i Trondheim før beslutning om oppsigelse ble gitt.

Fagforeningene har over tid hevdet at dette er i strid med arbeidsmiljøloven og ansiennitetsregelen i hovedavtalen mellom LO og NHO. De har hevdet at overtallige ansatte har rett til å bli sammenlignet med alle andre ansatte i selskapet. Fagforeningene har vært særlig opptatt av at en overtallig ansatt i hvert fall har rett til å bli sammenlignet mot alle andre ansatte som sitter på samme (forretnings-)sted.

Telenor Norge fikk medhold i spørsmålet om utvalgskrets i tingretten, mens Frostating lagmannsrett under dissens kom til at utvalgskretsen ikke var saklig. Lagmannsretten la svært liten vekt på de grunner som ligger bak Telenor Norges bruk av divisjon og lokasjon som utvalgskrets, og på den praksis som selskapet har for bruk av kretsene. I tillegg la lagmannsretten stor vekt på ansiennitetsprinsippet som flertallet kalte for «grunnleggende».

Også Høyesterett gav arbeidstakeren medhold i at utvalgskretsen i Trondheim skulle ha vært utvidet og at oppsigelsen av henne derfor var ugyldig. Samtidig anerkjente Høyesterett som en klar hovedregel at Telenor Norge kan bruke divisjon og lokasjon som utvalgskrets. Slik sett er dommen en nyttig avklaring for Telenor Norge i alle fremtidige omstillingsprosesser.

Grunnen til at arbeidstakeren likevel vant saken, var at Høyesterett mente at det forelå spesielle forhold som tilsa at det måtte gjøres et unntak fra den hovedregel Høyesterett anerkjente.

Høyesteretts ankeutvalg skal i løpet av kort tid ta stilling til om det skal gis samtykke til at den andre Telenorsaken om utvalgskrets som ble anlagt i 2017 skal fremmes til behandling i Høyesterett. I denne saken har Telenor Norge vunnet i både tingretten og lagmannsretten.

Les dommen

Kontakt oss

Les også