Click continue to switch to the English version of our webpage.

Dette er de nye byggereglene

Fra nyttår gjelder det nye regler i Teknisk Forskrift (TEK10).

Fra nyttår gjelder det nye regler i Teknisk Forskrift (TEK10).

Disse endringene er kjærkomne for både boligutviklere og unge boligkjøpere. Bakgrunnen for revisjonen er at Kommunaldepartementet ønsker å gjøre det lettere for unge å komme inn på boligmarkedet. 

Med de nye reglene kan halvparten av ett-og toromsleiligheter på under 50 m2 i blokkbebyggelse med heis bygges uten tilgjengelighetskrav. Unntaket fra tilgjengelighetskrav innebærer at det ikke kreves:

  • Trinnfritt inngangsparti eller fri bredde på 1,5 meter i kommunikasjonsveier der unntaket benyttes for hele bygninger
  • Trinnfri tilgang til rom internt i boenhet, til bod eller til balkong/terrasse
  • Snuareal i rom (diameter 1,5m)
  • Tilgjengelig bad og toalett
  • Sideplass ved dør eller automatisk åpning for tunge dører
  • Fri passasje på 0,9m til dør og vindu i stue, kjøkken, sov- og arbeidsrom
  • Høydemål på innkast på felles avfallssystem, samt at det
  • Ikke stilles krav til utforming eller høyde på betjening av styringspanel, håndtak osv.

Unntak for små leiligheter
Unntaket for tilgjengelighetskrav gjelder både for en bygning og for flere bygninger. Det innebærer at for en bygning med ni enheter inntil 50 m2, så er fem enheter unntatt fra krav til tilgjengelighet. Dersom flere bygninger fremmes i en og samme søknad, så kan unntaksboligene fordeles fritt mellom bygningene. Det innebærer mulighet for hele bygninger med boliger under 50 m2 uten tilgjengelighet. Det er søknad om rammetillatelse som må skje samlet, mens igangsettingstillatelser kan deles opp.

Krav til universell utforming av uteområde
Kravet om at utbygger må sikre universell utforming av felles uteareal for større boligområder for småhus fjernes. Kravet har vært vanskelig å håndtere og er i så måte en positiv endring for utbyggerne. Men kommunene har gjennom plan- og bygningsloven allikevel mulighet for å fastsette krav til universell utforming av alle typer utearealer ved bebyggelse.

Forenklinger i publikums- og arbeidsbygg
Kravene til automatisk åpning av dører reduseres fra 20N til 30N. Dette innebærer at først når åpningskraften overstiger 30N eller 3 kg, kreves det automatisk åpning av døren.

Denne forenklingen innebærer kostnadsbesparelser for utbyggere – særlig for byggverk for publikum. Endringen gjelder både nye og eksisterende bygg. Endringen gjelder kun dører i hovedatkomst og hovedrømningsvei i byggverk for publikum. Dører til øvrige rømningsveier omfattes ikke av krav om åpningskraft. Sikker rømning vil bli ivaretatt gjennom krav til evakueringsplan.

Reduserte krav til stigningsforhold for atkomstvei
For alle boliger lempes det på kravene til stigningsforhold for atkomstveier og ramper. Krav til stigningsforhold for atkomstvei til bygning med bolig reduseres fra 1:20 til 1:15. Denne endringen vil gi mindre terrenginngrep og bedre utnyttelse av tomter, samt at det kan bygges boliger på flere tomter i bratt terreng. Dette vil igjen føre til bedre utnyttelse av eiendommene og også forhåpentligvis bedre lønnsomhet for utviklerne.

Overgangsordning
Endringene i forskriften trer i kraft 1. januar 2015. Endringene får virkning for søknader som kommer inn til kommunen fra og med 1. januar 2015.

Les også