Advokater i en energisektor i endring

Energisektoren og næringen knyttet til fornybar energi står midt i en stor omveltning, og næringslivet må fremover omstille seg og konkurrere i en verden med langt strammere klimapolitikk. Haavind har lang tradisjon for å bistå særlig vannkraftsektoren, men har i senere tid også blitt en stadig mer aktiv og synlig rådgiver innen andre former for fornybar energi, først og fremst innenfor vindkraft.

Energisektoren og næringen knyttet til fornybar energi står midt i en stor omveltning, og næringslivet må fremover omstille seg og konkurrere i en verden med langt strammere klimapolitikk.

Haavind har lang tradisjon for å bistå særlig vannkraftsektoren, men har i senere tid også blitt en stadig mer aktiv og synlig rådgiver innen andre former for fornybar energi, først og fremst innenfor vindkraft.

Klimavennlige energiteknologier er viktige drivkrefter for utviklingen av energisektoren nasjonalt og internasjonalt. Selv om det er gått over 50 år siden Bob Dylan skrev The Times they are a-changin`, er teksten på mange måter like aktuell i dag.

I markedet har Advokatfirmaet Haavind blitt kjent for å ha et av landets bredeste og sterkeste energirettsmiljø. Som et av få fagmiljø i landet har teamet oppnådd topplasseringer i samtlige av de prestisjetunge internasjonale og nasjonale rangeringene;

Spør en noen i teamet vil de nok heller snakke om alle de spennende prosjektene de jobber på, og om hvordan de er delaktige i å forme det nye «kraft-Norge». Teamet jobber i dag med noen av landets største kraftforetak, og er rådgivere i flere multinasjonale prosjekt. Energiadvokatene i Haavind kan derfor med rette si at de har både spennende og utfordrende arbeidsdager.

energisektoren_haavind_solcelle
energisektoren_haavind_solcelle

Digitalisering av energisektoren

I den pågående digitaliseringen av energisektoren blir samspillet mellom teknologi og samfunn og mellom bærekraft og ressurseffektivitet svært viktig fremover. Ny teknologi gir nye muligheter, og digitalisering omfatter blant annet smartere nett, en mer automatisert og intelligent energistyring, samt digitalisering av både kraftproduksjon og -transport.

Lovverket kan ha vanskelig for å henge med på digitaliseringen av samfunnet generelt, noe som selvsagt også gjelder for energisektoren. For våre kunder er det derfor viktig at muligheter og innovative løsninger ikke bremses av jussen, og at vi som samarbeidspartner er med og finner de gode løsningene innenfor det rettslige rammeverket til enhver tid.

For vårt tverrfaglige team handler det derfor i stor grad om å kombinere bransjeforståelsen med inngående kunnskap om de samlede rettslige rammevilkår energiaktørene i Norge er underlagt. Gjennom årelang erfaring som leverandør av juridisk og strategisk bistand til bransjen, og en evne til å se problemstillinger utenfra, har vi derfor blitt naturlige rådgivere når aktører i energisektoren navigerer seg gjennom det nye digitale landskapet.

energisektoren_haavind_vindpark
energisektoren_haavind_vindpark

Kan advokatene også drive endring og innovasjon i energisektoren?

Norges største, grønne konkurransefortrinn er våre fornybare ressurser. Vi har en unik energisituasjon ved at vi har en kraftforsyning nesten utelukkende basert på fornybar energi, stor tilgang til ytterligere fornybare energiressurser, en veletablert kraftforedlende industrisektor og rike gassressurser som kan foredles til ren energi.

Advokatteamet i Haavind har fornybar energi som sitt hovedarbeidsområde, men drar i tillegg nytte av tilgang til flere andre fagmiljø på huset. Denne samlede spesialkompetansen bidrar til vi kan imøtekomme behovet for å tolke lovverket inn mot den raske utviklingen sektoren står overfor.

Våre advokater innen teknologi og IT-rett er for eksempel naturlige medspillere når vi diskuterer digitalisering av manuelle operasjoner eller ser på avtaleverket knyttet til leverandører av digitale tjenester. Likedan er det kort vei til etasjen med eksperter innen M&A når utenlandske investeringsfond kikker på norske vindparker.

Ved å hente på kompetanse og erfaring fra ulike juridiske fagmiljøer får vi studert problemstillingene fra ulike hold, og bidratt til en mer saklig og nyansert debatt. Det er også i slike sammenhenger at nye muligheter eller alternative løsninger identifiseres. I team med våre kunder vil Energiadvokatene i Haavind derfor alltid kunne være et verdifullt bidrag i den endring og digitale utvikling energisektoren nå går gjennom.

Les også