Click continue to switch to the English version of our webpage.

Utvidet avgiftsplikt for boligbyggelag

I statsbudsjettet for 2015 er det foreslått å oppheve avgiftsunntaket for boligbyggelags forvaltning av tilknyttet borettslag. Det åpner også for økt fradragsrett for boligbyggelagene.

I statsbudsjettet for 2015 er det foreslått å oppheve avgiftsunntaket for boligbyggelags forvaltning av tilknyttet borettslag. Det åpner også for økt fradragsrett for boligbyggelagene.

Dagens regler og begrunnelsen for forslaget om endring
Boligbyggelag kan etter gjeldende regler levere forvaltningstjenester til tilknyttede borettslag uten merverdiavgift. Unntaket gjelder både for tjenester levert i forbindelse med prosjektering/oppføring av boliger og den senere løpende drift av borettslagene; forretningsførsel. Hovedbegrunnelsen for å oppheve unntaket er at eksterne tilbydere av tilsvarende tjenester skal kunne konkurrere på like vilkår som bolig-byggelagene. Eksterne tilbydere er allerede i dag omfattet av avgiftsplikten.

Innholdet i og konsekvensene av forslaget
Regjeringen foreslår å innføre avgiftsplikt med ordinær sats på 25 % på boligbyggelagenes forvaltning av tilknyttet borettslag. For tilknyttede borettslag vil endringen følgelig innebære dyrere forvaltningstjenester. Avgiften er en endelig kostnad for borettslagene. Endringene vil sannsynligvis bli vedtatt i løpet av desember 2014, og gis virkning fra 1. januar 2015.

Innføring av økt avgiftsplikt for boligbyggelagene vil foruten plikten til å fakturere tilknyttede borettslag med tillegg av mva, også gi grunnlag for økt fradragsrett for boligbyggelagene. Den økte fradragsretten vil gjelde anskaffelser som er foretatt 1. januar 2015 og senere. Det kan derfor være penger å spare ved å utsette planlagte større innkjøp eller investeringer slik at levering utsettes til over nyttår. Boligbyggelag som leier lokaler, bør også vurdere om det er åpning i leiekontrakten for å reforhandle deler av denne. Boligbyggelagenes økte avgiftsplikt kan øke utleiers fradragsmuligheter og det kan være grunnlag for at hele eller deler av denne besparelsen skal komme boligbyggelaget til gode.

Endringene medfører at boligbyggelag som hittil ikke har vært momsregistrert må registreres i Merverdiavgiftsregisteret. Alle andre boligbyggelag bør ta en fornyet gjennomgang av sine fradragsnøkler for moms.

Les også