Veireno-leder idømt fengselsstraff av Høyesterett

Veireno-leder idømt fengselsstraff av Høyesterett etter brudd på arbeidstidsbestemmelser

Veireno-leder idømt fengselsstraff av Høyesterett etter brudd på arbeidstidsbestemmelser

Den 12. februar 2020 avsa Høyesterett dom i Veireno-saken. Saken gjaldt straffutmåling for øverste leder i Veireno etter grove brudd på arbeidsmiljølovens bestemmelser om arbeidstid. Høyesterett fastsatte straffen til fengsel i tre måneder. Dette er første gang en leder idømmes fengselsstraff for slike overtredelser.

Dommen gir føringer for arbeidsgivers plikter og ansvar knyttet til arbeidstidsreglene.

Bakgrunnen for saken var at Veireno i januar og september 2015 inngikk avtale med henholdsvis Vestfold og Oslo kommune om avfallshenting i kommunene. Det oppsto tidlig problemer med gjennomføringen. For å løse problemene påla Veireno sine ansatte et omfattende og ulovlig overtidsarbeid.

Arbeidstilsynet gjennomførte etter kort tid tilsyn ved virksomheten. Det ble da avdekket grove brudd på arbeidsmiljølovens bestemmelser om arbeidstid. Veireno fortsatte likevel å bryte arbeidstidsbestemmelsene. Forholdene ble til slutt anmeldt av Arbeidstilsynet.

veireno
veireno

Etter arbeidsmiljøloven § 19-1 kan både innehaver av en virksomhet, arbeidsgiver og den som i arbeidsgivers sted leder virksomheten straffes med bøter eller fengsel inntil ett år ved forsettlig eller uaktsom overtredelse av bestemmelsene i arbeidsmiljøloven. Veireno-lederen erkjente straffskyld, og sakens hovedspørsmål var derfor straffutmålingen.

I vurderingen av om det skulle idømmes fengselsstraff, og i så fall hvor lang den skulle være, la Høyesterett vekt på følgende:

  • Det var begått alvorlige, forsettlige og systematiske brudd på arbeidsmiljølovens bestemmelser om arbeidstid, herunder overtid
  • Overtredelsene fortsatte etter tilsyn og pålegg fra Arbeidstilsynet
  • Vilkårene for dispensasjon fra overtidsbestemmelsene som ble gitt av Arbeidstilsynet ble overtrådt
  • HR-ansvarlige i Veireno påpekte fortløpende problemer knyttet til overtidsbruken, uten at dette ble hensyntatt av ledelsen

Høyesterett fant at disse forholdene tilsa at Veireno-lederen burde gis fengselsstraff på fem måneder. Straffen ble redusert med to måneder grunnet lang behandlingstid.

I lys av Veireno-dommen er det særlig viktig for virksomheter å være klar over følgende:

  1. Både foretak og personer kan holdes strafferettslig ansvarlig ved brudd på arbeidsmiljøloven
  2. Ansvaret er strengt, og skjerpes ved konsekvente og systematiske brudd som pågår over tid, særlig dersom man ikke ordner opp etter anmodninger og pålegg fra offentlige myndigheter
  3. Virksomheten bør inngå avtale med tillitsvalgte om bruk av overtid og søke tillatelse/dispensasjon fra Arbeidstilsynet ved behov
  4. Virksomheten må ha gode rutiner og systemer knyttet til registrering, planlegging og oppfølgning av de ansattes arbeidstid, herunder overtidsarbeid

Les også