Click continue to switch to the English version of our webpage.

En ny riksvei blir til

En 9,4 kilometer ny riksveg mellom Bergen og Øygarden kommune skal kutte reiseveien for ca. 30 000 med 20 minutter


Sotrasambandet

Nye riksvei 555 skal gå fra Kolltveit i Øygarden til Storavatnet i Bergen og sikre fremkommenlighet fra vest inn mot Bergen.

Det nye veisystemet inkluderer firefelts bro på 900 meter med separat gang- og sykkeltrasé, i tillegg til tre mindre broer. Det skal også bygges ny innfartsparkering og kollektivterminaler på Straume og Storavatnet.

Prosjektet har en samlet kostnadsramme på 23,1 milliardar kroner, som gjør det til norgeshistoriens største samferdselskontrakt. Kontrakten er tildelt selskapet Sotra Link AS og veien er planlagt å åpne for trafikk 1. juni 2027.

I Sotrasambandet har Haavind bistått med

Etableringen av nytt Sotrasamband er et omfattende prosjekt, hvor ny og stor infrastruktur skal plasseres i et krevende landskap og blant eksisterende bebyggelse og infrastruktur. Utbyggingen berører ca. 700 forskjellige eiendommer i Bergen og Øygarden kommune. I prosjektets tidlig fase, har Haavind bistått Statens vegvesen med juridisk rådgivning på grunnerverv.

  • Skjønn delt opp i 6 seksjoner for verdsetting i 2022
  • Skjønnsrett med verdsettingskompetanse (tingrettsdommer og 4 fagkyndige meddommere)
  • Verdsetting, prejudisielle tvister om bl.a. eiendomsrett og gyldighet
  • Gode samkjørte team en forutsetning for gjennomføring
  • Pedagogisk fremstilling av kompliserte og omfattende bevistema avgjørende

Kontakt oss