Click continue to switch to the English version of our webpage.

Register over reelle rettighetshavere – Nye forpliktelser for alle norske selskaper og virksomheter

Fra 1. november 2021 skal alle norske selskaper og virksomheter samle inn opplysninger om de enkeltpersoner som direkte eller indirekte eier eller kontrollerer mer enn 25% av aksjene eller stemmene i selskapet eller har rett til å utpeke et flertall av styremedlemmene.

Fra 1. november 2021 skal alle norske selskaper og virksomheter samle inn opplysninger om de enkeltpersoner som direkte eller indirekte eier eller kontrollerer mer enn 25% av aksjene eller stemmene i selskapet eller har rett til å utpeke et flertall av styremedlemmene.

Selv om det ennå ikke er klart når selve registeret er operativt, pålegges norsk virksomheter å samle inn opplysninger om sine reelle rettighetshaver fra 1. november 2021. Vi vil anbefale virksomheter å starte slik innsamling snarest, slik at man 1. november 2021 har fått inn opplysninger klare for innsending. Erfaringsmessig kan det ta tid å få innhentet relevante opplysninger, som også må kontrolleres før innsending.

Indirekte eierskap oppstår når noen enkeltperson kontrollerer minst 50 % av stemmene eller aksjene i mellomliggende selskap eller har rett til å utpeke minst halvparten av styremedlemmene i mellomliggende selskap.

Den informasjon som skal innhentes for de enkeltpersoner som kontrollerer eller eier virksomheten er:

  • navn,
  • fødselsnummer eller D-nummer, eller fødselsdato for de som ikke har dette,
  • bostedsland, og
  • statsborgerskap

Forskriften krever at de norske virksomhetene skal innhente opplysninger fra bl.a.  stiftelsesdokumenter, vedtekter, aksjeeierbok eller tilsvarende. Tilsvarende skal det innhentes opplysninger om eventuelle enigheter eller avtaler, typisk aksjonæravtaler, som regulerer utøvelse av eierrettigheter. Dette gjelder også i forhold til eventuelle mellomliggende selskaper.

Den dokumentasjon som skal innhentes for å verifisere opplysningene skal gjøre det mulig å ettergå og forstå hvorfor de relevante fysiske personene er identifisert av den registreringspliktige.

Mellomliggende selskap og enkeltpersoner som er reelle rettighetshavere har plikt til å gi det aktuelle selskapet slike opplysninger som er relevante for å identifisere reelle rettighetshavere.

Alle de reelle rettighetshaver man har til hensikt å melde inn, skal varsles av selskapet.

Manglende medvirkning til oppfyllelse av opplysningspliktene er straffesanksjonert med bøter og fengsel i opptil ett år.

Børsnoterte selskaper er unntatt fra reglene, men skal melde inn navn, hjemland og internettadresse for den børs man er notert på og hvor informasjon om eierforhold er tilgjengelig.

Kontakt oss

Les også