Click continue to switch to the English version of our webpage.

Slik kan din bedrift få korona-støtte fra staten

Stortinget vedtok den 14. april 2020 regjeringens forslag til kompensasjonsordningen for bedrifter som har betydelig nedgang i omsetningen som følge av koronautbruddet og tilhørende smittevernstiltak. Ordningen, som ble endelig godkjent av ESA 17. april, har hjemmel i lov om midlertidig tilskuddsordning for foretak med stort omsetningsfall, med tilhørende forskrift til utfylling av loven.

Stortinget vedtok den 14. april 2020 regjeringens forslag til kompensasjonsordningen for bedrifter som har betydelig nedgang i omsetningen som følge av koronautbruddet og tilhørende smittevernstiltak. Ordningen, som ble endelig godkjent av ESA 17. april, har hjemmel i lov om midlertidig tilskuddsordning for foretak med stort omsetningsfall, med tilhørende forskrift til utfylling av loven.

Kompensasjonsordningen gjelder i utgangspunktet for mars, april og mai 2020, men ordningens varighet kan bli forlenget ved forskrift.

Kompensasjonsordningen innebærer at bedrifter kan få tilskudd til dekning av en andel av sine faste, uunngåelige kostnader, så som husleie, offentlige avgifter, forsikring, energi m.v.

Kompensasjonsberettigede

Kompensasjonsordningen er rettet mot foretak som har et vesentlig omsetningsfall, men som ellers er levedyktige foretak. For å kvalifisere til støtte, er det i hovedtrekk krav om at:

  1. Bedriften må være registrert i foretaksregisteret eller enhetsregisteret, senest 1. mars 2020.
  2. Bedriften må ha ansatte. Det er gjort unntak for enkeltpersonsforetak og ansvarlige selskap der hhv. innehaveren eller minst en av deltakerne har inntekten fra bedriften som sin hovedinntekt.
  3. Bedriften må være skattepliktig i Norge.
  4. Bedriften må ha hatt et «stort omsetningsfall».

I tillegg er det oppstilt ytterligere vilkår i forskriften. Blant annet må foretaket dokumentere eierstruktur, forfalte skatter og avgifter må være betalt, skattemelding og årsregnskap for 2018 må være innlevert, og foretaket kan ikke være under avvikling eller ha vært insolvent forut for koronautbruddet.

Enkelte næringer faller i sin helhet utenfor ordningen. Dette gjelder blant annet finansnæringen, elektrisitet og vannforsyning, utenriks sjøfart -varetransport, olje- og gassutvinning, private barnehager og flyselskaper, i det disse vil være omfattet av andre særordninger.

Kravet om omsetningsfall

Nærmere vilkår om hvordan omsetning og omsetningsfall skal beregnes er fastsatt i forskriften, herunder gjelder et krav om et omsetningsfall på minst 30 % sammenliknet med samme måned i 2019.  For mars er kravet 20 %, i det de inngripende tiltakene / restriksjonene ble iverksatt 12. mars (dvs. nær halvveis ut i måneden). Beregnet normalomsetning i mars 2020 settes til omsetning i mars 2019, justert med foretakets prosentvise endring i omsetning fra perioden januar og februar 2019 til januar og februar 2020. For etterfølgende måneder beregnes fallet på tilsvarende måte.

I loven er det angitt at omsetningen som inngår ved beregning av kompensasjonen ikke skal inkludere avkastning fra kapital, fast eiendom eller andre finansielle eiendeler. Det er likevel gjort unntak for inntekt ved utleie. Regjeringen har presisert at foretak som har som sin næringsvirksomhet i å leie ut eller megle eiendom vil kunne søke om støtte under kompensasjonsordningen, og da vil leieinntekter og honorar-/provisjonsinntekter fra salg av eiendom være regnet som omsetning. Avkastning fra fast eiendom (dvs. realisert eller urealisert gevinst og tap ved henholdsvis salg eller verdiendring av eiendommen) vil imidlertid ikke anses som omsetning og vil følgelig ikke kunne medtas i beregningen av omsetningstapet.

Faste uunngåelige utgifter

Det er en andel av bedriftenes faste uunngåelige utgifter som kan kreves dekket, eksempelvis faste utgifter til leie av lokale, utgifter til lys og varme, renovasjon, vann og avløp, leie av maskiner og inventar, rådgivningstjenester som regnskap, forsikring og avgifter på transportmidler, kontingenter og forsikringspremier, samt netto rentekostnader. Vi gjør oppmerksom på at leiekostnader vil reduseres med eventuelle inntekter fra fremleie. Kostnader som varierer med aktivitetsnivået, for eksempel omsetningsbasert husleie, omfattes ikke.

Vi bemerker at departementet har adgang til å gi forskrift om at enkelte kostnadstyper, for eksempel husleie og gjeldskostnader, skal nedskaleres med en gitt faktor. Slike forskriftsbestemmelser er p.t. ikke gitt.

Det følger av forskriften at den del av de faste uunngåelige kostnadene som tilbakeføres fordi betalingskrav knyttet til kostnaden ettergis eller reduseres, ikke regnes som fast uunngåelig kostnad. Leiereduksjoner fra utleier vil derfor medføre at støtten fra staten avkortes. Det er ikke adressert hvorvidt leiereduksjon som gis etter utløpet av perioden det utbetales støtte, vil kunne medføre avkortning i støtten som allerede er mottatt.

Kompensasjonens størrelse

Kompensasjon skal beregnes basert på en rekke faktorer og etter følgende modell:

Kompensasjonen = prosentmessig omsetningsfall x (uunngåelige faste kostnader – egenandel) x justeringsfaktor

Justeringsfaktoren = 0,9 for bedrifter nedstengt av staten

= 0,8 for øvrige bedrifter

Egenandel = NOK 10 000, med unntak for bedrifter som er helt stengt av staten

Kompensasjonsordningen er lagt opp slik at virksomheter som har måttet legge ned sin drift som følge av statlige vedtak (frisører, treningssentre o.l.), får høyere kompensasjon ved at slike bedrifter får dekket en noe større andel av sine faste utgifter (90 % vs. 80 %). Slike bedrifter er også unntatt fra å betale egenandelen på NOK 10 000. For å kvalifisere til kostnadsdekningen på 90 % er det et vilkår at 50 % eller mer av bedriftens omsetning i januar og februar 2020 kom fra virksomhet som er stengt av staten.

Grensen for å få utbetalt kompensasjon er NOK 5 000. Maksimumsgrensen for utbetaling av kompensasjon er 80 millioner kroner per måned. Beregnet kompensasjon opp til 30 millioner kroner per måned utbetales i sin helhet, mens kompensasjon mellom 30 og 80 millioner vil avkortes med 50 %. Maksimumsgrensen på 80 millioner kroner er lik for foretak og konsern – dette for å sikre at det ikke skal være avgjørende om bedriften er samlet i et stort selskap eller delt i mange små. Selskaper som tilhører samme konsern, og hvor summen av tilskudd for enkeltselskapene kan forventes å overstige 30 millioner, må levere inn en samlet søknad. Søknaden gjelder imidlertid individuelt for hvert enkelt selskap i konsernet og det må foreligge en oversikt over faste kostnader og omsetning i hvert av datterselskapene som søker under ordningen.

Det er ikke innført et formelt forbud mot utdeling av utbytte eller oppsigelse av ansatte under kompensasjonsperioden, men det er fra regjeringens side en forventning om at utbetalt støtte ikke bidrar til bonuser, lønnsvekst til ledende ansatte eller utbytte utover det som tas ut som ordinær lønn og skatt. Det er videre forutsatt at unødvendige oppsigelser unngås.

Praktisk informasjon

Utbetaling av kompensasjon skal skje gjennom en digital søknadsordning, hvor tilgjengelig registrert data benyttes for å hente ut historikk. Søknad sendes ved å benytte søkeportalen på nettsiden kompensasjonsordningen.no. Søknadsportalen åpnet 18. april for bedrifter som er nedstengt av staten og 20. april for øvrige bedrifter. Søknad kan tidligst innsendes etter utløpet av den måned kompensasjonen skal dekke, likevel slik at søknad om tilskudd for april først kan sendes inn 15. mai. Fristen for å søke er 30. juni 2020.

Søkere må ved innsending av søknaden bekrefte at de på forespørsel kan fremskaffe attest fra revisor/autorisert regnskapsfører. Søkere skal uansett legge frem slik bekreftelse ved fastsetting av årsregnskapet for 2020. Kostnadene må dokumenteres med kontrakt e.l. inngått før 1. mars 2020.

Ordningen administreres av skatteetaten, som vil ha ansvar for både veiledning, behandling av søknader om støtte, vedtak, utbetaling og tilbakebetaling av støtte, oppfølging og kontroll.

Utbetalingene vil skje etterskuddsvis basert på faktisk omsetning i de aktuelle månedene. Utbetaling skal skje senest tre uker etter at vedtak om utbetaling av kompensasjon er fattet.

Kontroll

For å unngå misbruk, skal det være åpenhet om / fullt innsyn i hvilke bedrifter som har søkt om kompensasjon, tildelingsdato, samlede kostnader, omsetning og utbetalt kompensasjon.

Bedrifter som har mottatt støtte uten å ha krav på det, må tilbakebetale kompensasjonen. En tilskuddsmottaker som forsettlige eller grovt uaktsomt gir uriktige eller ufullstendige opplysninger kan innen 5 år ilegges administrasjon sanksjon, tilsvarende 30 – 60 % av tilskuddet som uberettiget er mottatt.

Klage

Skattedirektoratet vil være klageinstans og skatteforvaltningsloven skal gjelde for kompensasjonsordningen så langt den passer. Dette innebærer at skatteforvaltningslovens klageregler gjelder, hvor det er fastsatt en klagefrist på seks uker. Et eget klageskjema er gjort tilgjengelig på nettsiden kompensasjonsordningen.no.

Kontakt oss

Les også